กรมพลศึกษาจับมือส.ฟุตบอลพัฒนาลูกหนังรากหญ้า 120 โรงเรียนทั่วไทย

กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ FIFA Football for Schools ร่วมกันในส่วนภูมิภาค

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย หลักปรัชญากีฬาฟุตบอล แอปพลิเคชัน FIFA Football for Schools และการถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันสู่การปฏิบัติภาคสนาม เป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศจากระดับพื้นฐานหรือรากหญ้า (Grassroots) สร้างเสริมให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตผ่านกีฬาฟุตบอล โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ท้องถิ่น สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเพศ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมสนับสนุนแนวคิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬาฟุตบอลได้อย่างเท่าเทียม อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลให้กับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการริเริ่มโครงการ "Grow Together ปฐมบทใหม่เพื่อฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืน" ตามโครงสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้รับการสนับสนุนแนวคิดจาก FIFA การดำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กรมพลศึกษาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาในพื้นที่แต่ละจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประสานงานกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2566 - วันที่ 9 ก.พ. 2567 ใน 6 ภูมิภาค รวม 24 จังหวัด ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 5 แห่ง รวม 120 แห่ง (24 โรงเรียนศูนย์ และ 96 โรงเรียนเครือข่าย)โดยวิทยากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้บรรยายและให้ความรู้กับครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษาที่เข้าร่วม ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมฟุตบอลภาคสนาม โดยมีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้การดำเนินการในระยะที่ 2 ครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 3,800 คน และมีครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 726 คน

อนึ่ง การดำเนินโครงการฯครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการความร่วมมืออันสืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นับตั้งแต่ปี 2566 ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ รวมทั้งความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 2 หลังจากในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยช่วงแรก ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2566 เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลแก่ครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษา และช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 1-23 ก.ค. 2566 เป็นการจัดนิทรรศการฟุตบอล FIFA Football for Schools สำหรับเด็กประถมศึกษา (ช่วงอายุ 7 – 12 ปี) ซึ่งมีโรงเรียนจาก 4 ภูมิภาค รวม 12 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 แห่ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,514 คน และมีครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 324 คน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport