กรมพลศึกษาประกาศชื่อ นักเรียนไทย ทำศึกกีฬาโรงเรียนอาเซียนที่เวียดนาม

กรมพลศึกษา ประกาศชื่อนักเรียนไทย ชุดทำศึกกีฬาโรงเรียนอาเซียนที่เวียดนาม ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 มิ.ย.นี้ ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยหนนี้มีชิงชัย 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน บาสเกตบอล, ปันจักสีลัต และโววีนัม ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว (ยกเว้นนักกีฬาสำรอง) ต้อง รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.นี้ เวลา 09.30 น. ที่ห้องศุภชลาศัย กรมพลศึกษา โดยผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sport Council: ASSC ในนามประเทศไทย ประกาศผลการคัดเลือกตัวนักกีฬานักเรียนไทย เพื่อเก็บบำรุงตัวและฝึกซ้อม และจัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN School Games) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 มิ.ย. 2567 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยจัดแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน บาสเกตบอล, ปันจักสีลัต และโววีนัม

สำหรับรายชื่อทั้ง 6 ชนิดกีฬา มีดังนี้ กรีฑา ประกอบด้วย นายกรรชัย นัยกุล, นายคุณภัทร ไกรจันทร์, นายชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์, นายณัฐพล สุขเกษม, นายทีปกร ประสานวงษ์, นายนนท์ธวัช ภักดีจิตร, นายปัณณวัฒน์ พิมเบ้าทำ, นายรัชพงศ์ มาลาศรี, นายวชิรวิทย์ ชาลีนิวัฒน์, นายวีรยุทธ แดนขนบ, นายศราวุฒิ นวลศรี, นายศุภณัฐ ศรีวิชัย, นายสินธุชา นามตาปี, นายอดิศร พิสันเทียะ, นายอภิรักษ์ เพ็ชรทิพย์, นายอภิรักษ์ คงแดง, นางสาวชานเทลล์ มอริชเซ็ตต์, นางสาวณิชาภัทร หนูหนุด, นางสาวทาริกา สาผุยทำ, นางสาวเนตรปรียา อะโรคา, นางสาวปนัสยา มีศิลป์,นางสาวปภานัน นาคขวัญ,นางสาวประภัสสร หล่ออินทร์, นางสาวพิชญาภา จันทร์ตรี, นางสาวพิรญาณ์ บุญจริง, นางสาวภาวิตา ภูละมุล, นางสาวมลธิดา ทองประจุแก้ว, นางสาวฤดี เนตรไทย, นางสาวเสาวลักษณ์ คุ้มสิน, นางสาวอังคณา ทองแท้

บาสเกตบอล ประกอบด้วย นายกัญธรณ์ ศุภกรรม, นายกิตติธัช แซ่หลู่, นายเควิน ชาตี, นายจิรกร ซาชมิด,นายธนชล บุญยืน, นายธนวัฒน์ พิศาลยุทนาพงษ์,  นายธราภณ กิจเสนแก้ว, นายธัญพิสิษฐ์ โสภาวรรณ, นายธีร์ชากรณ์ ประกายเลิศลักษณ์, นายธีรภัทร เต็งสุจริตกุล, นายวิคเตอร์ ธรรม์ เยอร์เกนเซน, นายศิริโชติ สาลีวัน, นางสาวกัญญาณัฐ มาตันบุญ, นางสาวกัลยานิษฐ์ วัฒนะนนท์เกษม, นางสาวขนิษฐา ไชยราช, นางสาวณัฐสุดา บุญเพ็ชร, นางสาวปนัดดา ดำรงจิตต์, นางสาวภัสธนมนท์ พัฒนาอัครนนท์, นางสาวมณีเนตร สิทธิสำอาง, นางสาววรัญญา ภู่ดี, นางสาววิชญาพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, นางสาวสุพิชญา ฑีฆะ, นางสาวอภิชญา คำแก้ว, นางสาวอภิญญา รัตนรังสี

ส่วนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกีฬาว่ายน้ำ แบดมินตัน ปันจักสีลัต และโววีนัม สามารถดูเพิ่มเติมที่เว็บไชต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว (ยกเว้นนักกีฬาสำรอง) มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการเก็บบำรุงตัวและฝึกซ้อม ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องศุภชลาศัย กรมพลศึกษา หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้มีรายชื่อสำรองขึ้นมาแทน โดยจะดำเนินการเก็บบำรุงตัวและฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 3- 30 พ.ค. 2567 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport