คนกีฬาร่วมสะท้อนมุมมองมิติหวังร่วมพัฒนากีฬาชาติ

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เผยผลจัดโครงการอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมการจัดการกีฬาในสถานศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์และไลฟ์สดผ่านเฟชบุ๊คศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ได้ฟังมุมมองที่คนกีฬานำมาแลกเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและยกระดับการกีฬาของชาติที่น่าสนใจในหลากหลายมิติ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจาการที่ม.เกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT)จัดโครงการอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมการจัดการกีฬาในสถานศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์และไลฟ์สดผ่านเฟชบุ๊คศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา/ กีฬา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมในระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น พบว่าในการจัดโครงการครั้งนี้หากพิจารณาถึงผู้เข้าร่วมในจำนวนร้อยกว่าคน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาต่างตระหนักและให้ความสำคัญที่จะเป็นหนึ่งในภาคีสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาของประเทศทั้งสิ้น และที่น่าสนใจบุคลากรกลุ่มดังกล่าวยังได้สะท้อมมุมมองด้วยการเสนอรูปแบบตลอดจนนวัตกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับการกีฬาของชาติที่น่าสนใจในหลากหลายมิติ

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันมากได้แก่ทำอย่างไรที่ผู้บริหารในสถานศึกษาทุกระดับจะตระหนักรู้และตื่นตัวกับการนำนโยบายของกระทรวงต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนั้นในมิติที่เกี่ยวกับปัญหานอกจากผู้บริหารบางสถาบันจะปล่อยวางและทิ้งเรื่องของกิจกรรมกีฬาไว้ข้างหลังแล้วผู้เข้าอบรมยังวอนไปยังรัฐบาลให้ติดตามและกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีบทบาทในการบ่มเพาะทุนมนุษย์ให้นำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

"ขณะเดียวกันเพื่อให้การเดินหน้าการพัฒนาโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะให้สมบูรณ์ รวมทั้งเพาะพันธุ์หรือสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สำหรับก้าวไปรับใช้ประเทศชาติในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้เข้าร่วมการอบรมเห็นว่าหากจะให้ปรากฎการณ์การขับเคลื่อนพัฒนาและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนหนึ่งในมิติที่สำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้การนำของสถานศึกษาทุกระดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดไปผนึกพลังร่วมกับภาคเอกชนที่สนใจในการสนับสนุนกิจการกีฬาเชื่อว่าการกีฬาของชาติจะก้าวไปสู่มาตรฐานสากลทัดเทียมกับนานาชาติที่เจริญแล้วได้ในระดับหนึ่งและเหนืออื่นใดคือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย" ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ทิ้งท้าย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport