ม.เกษมบัณฑิตผนึกเครือข่ายเปิดอบรมใช้นวัตกรรมจัดการกีฬาในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงผนึกกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร "นวัตกรรมการจัดการกีฬาในสถานศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไประหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 2567 ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าปัจจุบันสังคมไทยตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมกีฬามากเป็นอย่างมาก ประกอบกับ สถาบันการศึกษาทุกระดับ ในฐานะเป็นต้นทางของการพัฒนาคน จึงเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในกิจกรรมกีฬาทั้งการเล่นเพื่อออกกำลังกายหรือต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาคุณภาพชั้นนำในอนาคต 

"และจากความสำคัญของโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการขับเคลื่อนหรือจัดการกีฬาในสถานศึกษา ล่าสุดภายหลังปิดการรับสมัครพบว่าผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมมากกว่า 100 ราย และที่สำคัญคาดว่าภายหลังผู้เข้าร่วมได้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรไปแล้วบุคลากรเหล่านี้จะได้นำองค์ความรู้ นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับยุคดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการและยกระดับการกีฬาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ" 

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล  ประธานสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ WISDOM เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ทางการกีฬาภายใต้นักวิชาการที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ จึงผนึกกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้วยการจัดโครงการอบรามหลักสูต "นวัตกรรมการจัดการกีฬาในสถานศึกษา" ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการหรือขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬา พัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

"ขณะเดียวกันการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา รวมทั้งสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และภาคีเครือข่ายยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาการกีฬาระดับชาติมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันไปด้วย"  นายศุกรีย์ กล่าวทิ้งท้าย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport