ม.เกษมบัณเดินหน้าธ.กีฬาสัญจรมอบอุปกรณ์กีฬาในพื้นที่ห่างไกล

ผศ.ดร. รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 16 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาชาญทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระมหากษัตริย์นักกีฬานั้น และเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต จึงผนึกพลังร่วมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ศูนย์ฯจึงเดินหน้าโครงการธนาคารกีฬาสัญจรด้วยการจัดกิจกรรมรมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ห่างไกลรวมทั้งสถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดทางการกีฬาให้กับทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ของประเทศ ตลอดจนให้สอดคล้องกับวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์นักกีฬา

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการโครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้น เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการกีฬาตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือการปลูกฝังและวางรากฐานทางการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในหลากหลายรูปแบบภายใต้มิติ "หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต"

"และจากนี้ไปเพื่อให้การบ่มเพาะเล็ดพันธุ์กีฬาภายใต้กิจกรรมธนาคารกีฬาสัญจรได้กระจายไปสู่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ก็จะผนึกร่วมกับภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถานศึกษาและชุมที่เด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสหรือได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำต่อไป

เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาและสามารถนำเอากิจกรรมกีฬาไปเป็นวัตรปฏิบัติสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ประกอบกันไปด้วย" ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport