ม.เกษมบัณฑิตเดินหน้าเคบียูสปอร์ตโพลหวังสร้างประโยชน์พัฒนากีฬาไทย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เดินหน้าจัดการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่าน KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) เพื่อหวังสร้างมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาไทย

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ในโลกปัจจุบันทุกชาติตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการกีฬามากขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกีฬาสามารถสร้างสร้างสุขภาพและสังคมที่ดีควบคู่ไปด้วย นอกจากนั้นกีฬายังเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้มูลค่าที่จับต้องได้  และจากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่าน KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี เผยอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานที่มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับการสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาของประเทศภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำหรับการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือแฟนกีฬาในการที่จะสะท้อนมุมมองและเสนอแนะการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของชาติตามประเด็นหรือหัวข้อที่กำหนดซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับจากแฟนกีฬาเป็นอย่างมาก และถือว่าโพลดังกล่าวเป็นหนึ่งในการสร้างสีสันและยกระดับการตื่นตัวให้กับสังคมกีฬาไทยได้อย่างน่าสนใจยิ่ง และเพื่อ ประโยชน์กับวงการกีฬาไทยมหาวิทยาลัยก็จะเดินหน้าผนึกพลังร่วมกับสังคมต่อไป

ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่า การสำรวจความคิดเห็นทางด้านการกีฬาผ่าน KBU SPORT POLL นั้นศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจากการติดตามการสำรวจในแต่ละประเด็นที่กำหนดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาในภาพรวมทั้งสิ้น และที่น่าสนใจคือได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละมิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผลหรือข้อมูลที่ได้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรังสรรค์และพัฒนาวงการกีฬาไทยได้ในระดับหนึ่ง 

ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ KBU SPORT POLLนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับปรากฎการณ์ของสังคมกีฬาในแต่ละห้วงเวลาและเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม คณะทำงานก็จะพิจารณากำหนดประเด็นหรือหัวข้อที่ถือว่าตอบโจทย์และกำลังเป็นที่น่าสนใจของสังคมทั้งในมิติที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับกีฬาไทยในภาพรวม 

 ผศ.ดร.รัฐพงศ์ เผยอีกว่า การดำเนินการสำรวจของ KBU SPORT POLLนั้นในระยะแรกคณะทำงานและเครือข่ายจะลงภาคสนามเพื่อเข้าพบกลุ่มตัวอย่างโดยตรงแต่ด้วยปัจจุบันสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวการดำเนินการก็ง่ายและสะดวกสามารถดำเนินการได้ทั้งภาคสนามและสื่อออนไลน์ผสมผสานกันไป อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผลการสำรวจในแต่ละประเด็นไม่สูญเปล่าสามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาได้ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะสรุปสาระสำคัญต่างๆเสนอไปยังหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาเพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับดำเนินการในมิติที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

เหนือสิ่งอื่นใด KBU SPORT POLL สำเร็จตามเป้าประสงค์และเดินมาถึงวันนี้ได้นั้นในนามของมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณประชาชนหรือกลุ่มตัวอย่างที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และอีกหนึ่งภาคส่วนที่ถือว่าเป็นพลังร่วมที่สำคัญยิ่งของความสำเร็จคือสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีส่วนร่วมกับการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวทิ้งท้ายที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport