ส.จัดการกีฬาจับมือมทร.ตะวันออก จัดงานประชุมร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่ 1 โดยมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)" เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน2566

โดยมีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา ร่วมเสวนาเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไทยอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญของการเสวนา กับแนวคิด BCG MODELบริบทไทย มุมมองของผู้กำหนดนโยบาย พบว่า การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการกีฬาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องคำนึงถึง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในภาคผู้ประกอบการมีความพร้อมเดินหน้าตามแนวคิด BCG Model และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างยั่งยืน และแง่มุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้จัดกิจกรรมกีฬา อีเวนท์กีฬาจำเป็นต้องเฟ้นหา "คุณค่า" ขอกีฬาที่จัดให้เจอ และคุณค่านั้นจะนำพาสู่มูลค่าของอุตสาหกรรมกีฬาที่ยั่งยืน" มากไปกว่านั้น การผลักดันอุตสาหกรรมการกีฬาให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม BCG Model จำเป็นต้องอาศัย 3 ปัจจัย (3 E’s) 1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ (Education) 2.การมีส่วนร่วมในการผลักดัน (Engagement) และ 3.เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมการกีฬาสายกรีน (ECO-sport industry)"

ทั้งนี้ สมาคมการจัดการกีฬาฯ ภายใต้การขับเคลื่อนของ รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคมคนปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดงานประชุมวิชาการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการจัดการกีฬาให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานด้านการกีฬาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้สนใจและเข้าร่วมฟังเสวนาพร้อมนำเสนอบทความวิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรทางการกีฬาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมกีฬา และนักเรียนนักศึกษา มากถึง 60 คน มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการกีฬารวม 14 บทความ จากนักศึกษาและนักวิชาการด้านการจัดการกีฬาจากหลากหลายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport