กรมพลศึกษาจัดอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กรมพลศึกษา จัดการอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้ชมรมต่างๆ ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ จำนวน 82 คน

นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดกิจกรรม "การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" (ไลน์แดนซ์และโยคะเพื่อสุขภาพ) ที่ห้องรางทอง โรงแรมบางกอกพาเลส เมื่อ 24 พ.ย. 66 โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร.ทวีโชค  พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  และผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียรติพิธี

ทั้งนี้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  กรมพลศึกษา จัดการอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไลน์แดนซ์และโยคะเพื่อสุขภาพ) โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม เป็นผู้นำการออกกำลังกาย จากชมรมต่างๆ ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ จำนวน 82 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง ในหลายหัวข้อ เช่น หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเต้นไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ โยคะเพื่อสุขภาพ การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์เครือข่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากจากภาครัฐและเอกชน อาทิ อ.ไกรยศ  สุดสะอาด อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, อ.วันชนะ หวังสร้างบุญ และคณะ, ศ.ดร. สาลี่ สุภาภรณ์, ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย และ อ.มานพ แนวกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกในพื้นที่ของตนเองได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport