นายกเศรษฐา ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไทยจัดFIFA Congress 2024

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67  ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 ด้วย โดยรับทราบรายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024) และสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานที่จัดงานและความปลอดภัย โดยย้ำทุกหน่วยงานและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่และมีแขกต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจึงขอให้ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันและให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่

ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดงานใหญ่ครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องของวีซ่าและการเดินทาง ตลอดจนเรื่องความปลอดภัย เป็นต้น  และให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th FIFA Congress 2024) ด้วยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74  (74th  FIFA Congress 2024) ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สมาชิกและผู้แทน รวมถึงนักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 211 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดงานระดับโลก และต่อยอดไปสู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก อีกทั้งก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th   FIFA Congress 2024) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เช่น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ มีหน้าที่และอำนาจ เช่น ติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024) ประสานงานและขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นเหมาะสม เป็นต้น

รวมทั้งที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024) ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ จำนวน 3 ครั้ง และได้จัดทำลำดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024) ในส่วนที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติรับผิดชอบดำเนินการ กับในส่วนที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินการเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024) ระหว่างวันที่ 12 -18 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการเตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024)  และส่วนงานที่รับผิดชอบการประสานงานและดำเนินการ จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย 1) การอำนวยความสะดวกด้านการศุลการกร 2) การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า การอนุญาต และการเข้าราชอาณาจักร และการอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลสำคัญหรือกรณีฉุกเฉิน (Emergency) 3) การต้อนรับและการอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินอื่น และเครื่องบินส่วนตัว 4) ด้านการรักษาความปลอดภัย 5) การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 6) ด้านการแพทย์ 7) ด้านอาสาสมคร 8) ด้านพลังงาน 9) ด้านการจัดงานเลี้ยงรับรอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง (วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567) 10) การอนุญาตให้แสดงธงประจำชาติ รวมถึงเชิญธงชาติของทั้ง 211 ประเทศ สมาชิกจาก 6 สหพันธ์ฟุตบอลทั่วโลก 11) LEISURE PROGRAM

พร้อมทั้งที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ส่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และมอบหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแหล่งงบประมาณ ในการสนับสนุนการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 (74th  FIFA Congress 2024) ตามที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติขอความอนุเคราะห์


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport