"สาธิตเกษตรศาสตร์" รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

-การรับใบสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2561 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศข้อ 3.2.2 รับใบสมัคร วันจันทร์ที่ 5กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสาธิตฯ

บุคคลทั่วไป รับใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.kus.ku.ac.th วันอังคารที่ 6 ถึงพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรอกใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครจากระบบ วันพุธที่ 7 - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

-การรับสมัคร วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ

-การประเมินความพร้อม วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ 

ประกาศผลการคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ และ www.kus.ku.ac.th ผู้ปกครองโปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการคัดเลือกฯ จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-942-8800-9 หรือ www.kus.ku.ac.th

โดยจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนทั้งหมด 280 คน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้  บุคคลทั่วไป 130 คน

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน ซึ่งได้แก่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ บุตรหลานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียน และ/หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสม่ำเสมอต่อเรื่อง รวมจำนวน 150 คน

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 256

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เกิดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2561 (มีอายุระหว่าง 5 ปี 6 เดือน ถึง 6 ปี 6 เดือน) ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2567 อายุเกินเกณฑ์รับสมัคร ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2561 อายุไม่ถึงเกณฑ์รับสมัคร

1.2 มีสัญชาติไทย หรือบิดา มารดา คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย 

1.3 ไม่เคยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาก่อน หมายเหตุ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และโรงเรียนจะไม่คืนเงินที่ได้ชำระแล้วในทุกกรณี 


2. นักเรียนที่รับเข้าเรียน จำนวน 280 คน รับจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ , โดยมีสัดส่วนดังนี้ 

2.1 บุคคลทั่วไป จำนวน 130 คน 

2.2 ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน ซึ่งได้แก่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ บุตรหลานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ/หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง รวมกันจำนวน 150 คน

3. การคัดเลือก 

ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ารับการประเมินความพร้อม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวิเคราะห์ตามหลักสถิติทางการศึกษาและวิจัย ดังนี้ 

3.1 ผู้สมัครตามข้อ ๒ จำแนกเป็น ๒ กลุ่ม ตามกลุ่มอายุ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 2 อายุ 5/6 ปี ถึง 5-11 ปี 

กลุ่มที่ 2 อายุ 6/0 ปี ถึง 6/6 ปี 

3.2 คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิจารณาคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้ 

    3.2.1. ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 130 คน พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในแต่ละกลุ่มอายุ ตามข้อ ๓.๑ คำนวณเป็นอัตราส่วนจากสัดส่วนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มอายุ และเรียงลำดับจากคะแนน มาตรฐานสูงสุดลงมาจนถึงจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนต้องการรับในแต่ละกลุ่มอายุ 

    3.2.2 ประเภททรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน จำนวน 150 คน พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ระยะเวลาการทำงาน ผลงานของทรัพยากรบุคคลนั้น ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และมีชื่อเป็นบุคลากรปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครโดยพิจารณาจากทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ โรงเรียน และ/หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และ/หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ดีต่อ การจัดการศึกษาของโรงเรียนตามข้อมูลที่มีอยู่และคณะกรรมการเห็นสมควร กรณีที่โรงเรียนพบว่า นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ , ตามข้อ มีความจำเป็น ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดนักเรียนให้เข้ารับความช่วยเหลือทางการศึกษาในโครงการการศึกษาพิเศษของ ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการเรียนรู้ ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติและค่าบริการทางการศึกษา พิเศษเพิ่มเติมจากนักเรียนทั่วไป 

4. หลักฐานการสมัคร 

ผู้ปกครองต้องนำหลักฐานการสมัครฉบับจริงของนักเรียนมาแสดงให้ครบถ้วนในวันรับสมัคร ดังนี้

4.1. ใบสมัคร (ป.1 ส.2 และ ป.1 ส.3) ที่ผู้ปกครองพิมพ์จากระบบ

4.2 สูติบัตรของนักเรียน 

4.3. ทะเบียนบ้านฉบับของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีไมใช่บิดา มารดา 

4.4 หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ผู้อำนวยการลงนาม พร้อมประทับตราโรงเรียนไม่เกิน ๙๐วัน หรือสมุดรายงานแสดงผลการเรียนเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๖๖) 

4.5 รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง เป็นรูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน เหมือนกันจำนวน ๓ รูป 

4.6 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) หมายเหตุ หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ 

5. การรับใบสมัคร 

    5.1. การรับใบสมัคร ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครได้เพียง 1 ครั้ง ตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขอรับใบสมัคร วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เฉพาะบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชำระเงิน ส่วนกลางบางเขน (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ) เท่านั้น ค่าใบสมัคร รับใบสมัคร ที่อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ (เฉพาะบุตรบุคลากร 9.30 - 9.5 น. ลงทะเบียน และแสดงบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย มก. มก. ส่วนกลาง บางเขน) 10..00 - 11.00 น. ประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ 11.00 - 11.30 น. รับใบสมัครและชำระค่าใบสมัคร 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หมายเหตุ เฉพาะบุคลากร มก. ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ข้อ 3.2.2 และเข้าร่วม ประชุมเท่านั้นที่สามารถรับใบสมัคร่ได้ หากไม่เข้าร่วมประชุมทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ / - สำหรับบุคคลทั่วไป

ขอรับใบสมัคร วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ถึง และชำระเงิน วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าใบสมัคร รับใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://www.kus.ku.ac.th (สำหรับบุคคลทั่วไป) การรับใบสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่าใบสมัคร คนละ ๑.๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EASY ภายในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.00 น. 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัคร วันพุธที่ 7 - วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ภายหลังการชำระเงินค่าใบสมัคร และพิมพ์ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนเข้าไปกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ใบสมัคร ครบถ้วน ที่ https://www.kus.ku.ac.th แล้วพิมพ์ใบสมัคร (ป.1 ส.2 และ จากระบบ ป. 1 ส.3) เพื่อนำมายีนในวันรับสมัครด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนด (สำหรับบุคคลทั่วไป) ในใบสมัคร 

6. การรับสมัคร

    6.1 วันรับสมัคร วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

    6.2. ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องเป็นผู้มาสมัครด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร โดย ผู้ปกครองเข้าโรงเรียนได้เพียง 1 คน และไม่ต้องนำนักเรียนมา 

    6.3 ผู้ปกครองต้องนำหลักฐานการสมัคร ในข้อ 1 มาให้ครบถ้วน หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ 

    6.4 ชำระค่าดำเนินการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ โรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าดำเนินการในทุกกรณี

7. การประเมินความพร้อม  ประเมินความพร้อมในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

    7.1. เวลา ๑๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนตามหมายเลขผู้สมัครและ สถานที่ที่กำหนด 

    7.2. กรณีนักเรียนไม่พร้อมเข้ารับการประเมินและผู้ปกครองไม่สามารถส่งนักเรียนให้ฝ่ายประสานงานและรับ-ส่ง นักเรียนได้ก่อนเวลา 9.00 น. ให้ถือว่านักเรียนหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม 

    7.3 ผู้ปกครอง 1 คนต่อนักเรียน 1 คน นำนักเรียนมาเข้ารับการประเมินความพร้อม โดยนักเรียนต้อง ติดบัตรประจำตัวผู้สมัครซึ่งแสดงเลขประจำตัวผู้สมัครที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย และปฏิบัติตามมาตรการที่โรงเรียน กำหนด ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงจากที่เคยให้ในวันรับสมัคร เพื่อการติดต่อกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน 

    7.4 ระหว่างการประเมินความพร้อม หากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางโทรศัพท์ที่ แจ้งไว้กับทางโรงเรียน 


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport