KBU SPORT POLL ยก "มาดามแป้ง" เต็ง1นายกส.บอล

KBU SPORT POLL จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำรวจความคิดเห็นเรื่องการเลือกนายกส.บอลคนใหม่ ผลจากการสำรวจยกให้ " มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ เป็นเต็งหนึ่งเหมาะกับการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล พร้อมชี้ปัญหาที่ต้องเร่งแก้โดยด่วนคือการวางรากฐานการพัฒนาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ

KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ออกสำรวจคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกับมุมมองของแฟนกีฬา” ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค.66 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,107 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 704 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60 เพศหญิง 403 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า

- ความสนใจที่จะติดตามการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.01 สนใจ รองลงมาร้อยละ11.66 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.33ไม่สนใจ

- คุณลักษณะของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.10 มีความรู้/ประสบการณ์และเข้าใจในบริบทการพัฒนาวงการฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 24.34 มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา ร้อยละ 20.20  มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลปะโยชน์ ร้อยละ 14.68 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานการบริหารจัดการได้ดีทั้งในและต่างประเทศ ร้อยละ 13.01 มีผลงานและได้รับการยอมรับในเชิงประจักษ์ และอื่นๆร้อยละ 1.67 

- บุคคลที่เหมาะกับการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.90 นวลพรรณ ล่ำซำ รองลงมาร้อยละ 21.35 พอลลีน งามพริ้ง ร้อยละ 14.51 ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ ร้อยละ 11.04 วรงค์ ทิวทัศน์ ร้อยละ 10.25 พล ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง  และอื่นๆร้อยละ 2.95 

- ปัญหาที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.27 ปัญหาการวางรากฐานการพัฒนาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ รองลงมาร้อยละ 20.90 ปัญหาการบริหารจัดการและยกระดับฟุตบอลอาชีพ ร้อยละ 16.87 ปัญหาการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 16.50 ปัญหาด้านงบประมาณและสิทธิประโยชน์ของสโมสรสมาชิก ร้อยละ 16.16 ปัญหามาตฐานของกรรมการผู้ตัดสิน และอื่นๆร้อยละ 2.30 

ทั้งนี้ทาง ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต กล่าวว่า "จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจากการที่กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนและเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่แฟนๆให้ความสำคัญและติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในระยะหลังวงการฟุตบอลไทยต้องประสบกับปัญหาในหลากหลายมิติ และเมื่อสมาคมกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้จึงก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมสำหรับการได้มาซึ่งผู้นำที่จะเข้ามาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ"

"อย่างไรก็ตามในการสำรวจครั้งนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างหรือแฟนกีฬาส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ตาม แต่ผลที่สะท้อนออกมาโดยเฉพาะผู้ที่เหมาะสมกับการนั่งในตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่รวมทั้งปัญหาที่ต้องการให้มีการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิติที่แฟนกีฬาต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาตลอดจนยกระดับวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไปสู่ทิศทางอนาคตที่ดีกว่าดังที่ชาติอื่นประสบความสำเร็จมาแล้ว"


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport