กรมพลฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "Smart living-Smart health-Smart education" ประจำปี 2566 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพศึกษา พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ,ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้ดำเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "Smart living - Smart health - Smart education" ภายใต้โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเรื้อรัง

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรที่เป็นครู อาจารย์ จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  ประชาชนผู้พิการที่มีความบกพร่องทางกาย รวมถึงผู้ที่ต้องดูแลหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจำนวนมาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรชัย คำวงษ์ และคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นายนำชัย รัตนพงษ์บัญฑิต และคณะจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  มาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ 

"Smart Living - อยู่อย่างไรให้ก้าวทันโลก" 

"Smart Health - ร่างกายสดใส จิตใจแข็งแรง" "Smart Education - เรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยังยืน"

อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของคนพิการต่อไป ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport