คึกคักรัฐสภา!เยาวชนแห่ร่วมนิทรรศการวันกีฬาแห่งชาติ-สัมมนาทิศทางกีฬา

รัฐสภาคึกคัก นักเรียน-นักศึกษา และเยาวชน ร่วมชมงานนิทรรศการและสัมมนาทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ทั้งบูมกิจกรรมและร้านค้ากีฬาคับคั่ง ด้าน ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เผย กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสุขอนามัยและจิตใจ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติได้มุ่งเน้นการส่งเสริมในด้านนี้ด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการและสัมมนา ทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และเพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าของการกีฬา รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เผยว่า การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขอนามัยและด้านจิตใจ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติได้มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสามารถช่วยพัฒนาจิตใจสร้างความสามัคคีของคนในชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่ออาชีพในระดับนานาชาติ จะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร เผยอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาของชาติได้มีการกำหนดแผนงาน รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของชาติ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อที่ประชุมวุฒิสภาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์

ด้าน พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เผยว่า กิจกรรมนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาของชาติจากทุกภาคส่วน มีการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ แสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬาของไทยและภาคีเครือข่ายด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา มาร่วมเวทีเสวนาและบรรยายทางวิชาการหลายท่าน มีการจัดแสดงความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนและเครือข่ายทางการกีฬา เช่น การแสดงคีตะมวยไทย การแสดงปันจักสีลัต การแสดงไหว้ครูมวยไทย ซึ่งขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในผลการดำเนินงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการกีฬา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาจะได้รับความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนากีฬาของชาติต่อไป

สำหรับโครงการจัดนิทรรศการและสัมมนาทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ  ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 ธ.ค.66 ที่ห้องโถงสัมมนาและห้องจัดประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport