RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพพร้อมร่วมทำบุญ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในโครงการ "RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพ"

โดยเป็นการวิ่งเพื่อทหารผ่านศึก และส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกาย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงเป็นการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรและหน่วยงานอื่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรัก สามัคคี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งได้เห็นศักยภาพและเครือข่ายของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่มีบุคคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถดูแลรักษาบุคคลทั่วไปได้อย่างดี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ร่วมกับทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการกีฬา ไปกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์

 โดยจะจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566  ตั้งแต่เวลา 05.00 - 09.00 น. ณ สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยจะนำรายได้ไปสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างง่าย ด้วยการเดินและวิ่ง 

สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป > https://forms.gle/18iPDHUsaTVo4SrV6 ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook แฟนเพจ RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพ ,Facebook แฟนเพจ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ,https://www.facebook.com/wvoprd,Facebook แฟนเพจ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2354 8587 ต่อ 11174 และ 11175 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  โทร. 06 5942 5134


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport