กกท.จับมือม.เทคโนฯพระนครร่วมพัฒนาด้านวิชาการ-วิทยาศาสตร์กีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ที่ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อ 20 ก.ย.65 โดยมี นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ผช.ศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมในพิธีลงนา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ รวมไปถึงการใช้สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา และพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล  

"กกท. ในฐานะองค์กรกีฬาหลัก ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนบุคลากร ด้านทุนการศึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือวิทยาการด้านอื่นๆ"

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่าง กกท. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ กกท. ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของกีฬาอย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport