กรมพลศึกษาหนุนงานนวัตกรรมทางสมองพัฒนานักกีฬา

กรมพลศึกษา นำคณะวิทยากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นำคณะวิทยากรเข้าร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การทดสอบความสามารถทางการรู้คิดของสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน" เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำหรับงานดังกล่าว มีการจัดอบรบเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การทดสอบความสามารถทางการรู้คิดของสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน, การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสุขภาพความคิด ร่างกาย จิตใจของเด็กวัยรุ่นไทย พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นและสร้างการตระหนักรู้ในการดูแลสุภาพสมอง การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดช่วงชีวิต และยังเป็นเป็นการนำเสนอและขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมของกรมพลศึกษา โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ารับการอบรม จำนวน 2 รอบๆละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถทางการรู้คิดของสมอง กีฬากับการพัฒนาสมองในเด็ก  ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และทดสอบความสามารถทางสมองด้วย ชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อจะได้ทราบถึงความสามารถในการทำงานของสมองของตนเองในเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของตนเองกับเกณฑ์ปกติ ของเด็กไทยได้อีกด้วย 

สำหรับการทำงานของชุดโปรแกรมนี้ สามารถทำการประเมินความสามารถทางสมองในด้านความเร็วในการประมวลผลข้อมูล, ความสามารถของการบริหารจัดการของสมองส่วนหน้า, ความยืดหยุ่นทางความคิด, การควบคุมยับยั้ง, การเลือกจดจ่อใส่ใจ และความสามารถของสมองทางด้านมิติสัมพันธ์ โดยการทดสอบความสามารถทางการรู้คิดของสมอง 

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา เล็งเห็นถึงการประเมินศักยภาพทางสมองในทางการกีฬา จึงได้พัฒนาชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประเมินความสามารถทางการกีฬาอีกด้านหนึ่ง และได้ข้อค้นพบจากการวิจัยว่า นักกีฬาที่เป็นเลิศจะมีประสิทธิภาพด้านการรู้คิดของสมองที่เหนือกว่านักกีฬาที่มีระดับความสามารถรองลงมา ซึ่งการพัฒนาเพียงแค่ด้านร่างกายของนักกีฬาคงไม่เพียงพอ การพัฒนาความสามารถทางสมองจึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน ผู้ฝึกสอนต้องให้สำคัญในการพัฒนาการรู้คิดของสมองของนักกีฬา เพื่อยกระดับให้เกิดความเป็นอัจฉริยภาพทางการกีฬากับนักกีฬาไทยในอนาคต

  1.                                                                                                                                                                                                                                              

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport