สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) กำหนดทิศทางดำเนินงานปี 67 พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ตั้งเป้าปี 2567 มุ่งเน้นการจับองค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคธุรกิจ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรสมาชิกพร้อมพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพด้านจริยธรรมสื่อ และด้านการหารายได้ใหม่ ๆ

นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) เปิดเผยถึงทิศทางการบริหารสมาคมระหว่างปี 2567-2568 ว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการราย งานข่าว และภาพรวมกับการหารายได้ทางธุรกิจของสื่อ ประกอบกับปัจจุบันสมาคมมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น 

ในการนี้ SONP จึงมีภารกิจที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ไม่เพียงแต่สมาพันธ์หรือสมาคมต่าง ๆ แต่ยังรวมถึงการร่วมงานกับกลุ่ม MarTech หรือ Platforms เพื่อผลักดันการพัฒนาบุคลากรของสมาชิกที่จะต้องควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมวิชาชีพสื่อและรูปแบบคอนเทนต์ในส่วนต่าง ๆ ที่ปัจจุบัน สื่อมวลชนถูกถามหาความน่าเชื่อถือ และเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคม 

ขณะเดียวกันสมาคมยังได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา : นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์ : กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 3. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง : อุปนายก ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
 4. นายเอกพล บรรลือ : อุปนายก ด้านพัฒนาเนื้อหา
 5. นางสาวศยานันท์ ใยอ่อน : อุปนายก ด้านพัฒนาธุรกิจ
 6. นางสาวอรพิน เหตระกูล : เลขาธิการ
 7. ว่าที่ ร.ต.คมสัน จันทมิตร : รองเลขาธิการ
 8. นางสาวพรรณรวี พิศาภาคย์ : เหรัญญิก
 9. นายวิชัย สอนเรือง : นายทะเบียน
 10. นายเจนศักดิ์ แซ่อึ้ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
 11. นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 12. นางสาวปวริศา บุญเรือง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
 13. นางสาวพรภัสสร สุขะวัฒนะ : กรรมการ
 14. นางสาววารุณี ธราดล : กรรมการ
 15. นางสาวธัญรดา ณ ลำพูน : กรรมการ 
 16. นายเรวัต สังข์ช่วย : กรรมการ
 17. นายอิศนันท์ วริศชัยโรจน์ : กรรมการ 
 18. นายอภิรักษ์ โรจน์อัมพร : กรรมการ
 19. นางสาวสราลี แซ่เตี๋ยว : กรรมการ 
 20. นายอรรถชัย หาดอ้าน : กรรมการ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการแต่งตั้ง นางชนิดา จันทเลิศลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1. บริหารจัดการงานต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ 2. เป็นตัวแทนสมาคมในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 3. บริหารโครงการและงบประมาณของสมาคมฯ

ขณะเดียวกันสมาคมฯ ยังได้หารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม One day Training แลกเปลี่ยน-เรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Navigating Change: Strategies for Survival of Online News Providers in the Evolving Media Landscape” วิทยากรโดย คุณ Chia Ting Ting, CEO of FG Media (Exclusive Business Arm for Malaysiakini Group) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport