ม.รัตนบัณทิตเปิด8หลักสูตรป.โท-เอกเรียนออนไลน์และออนไซต์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูต​ร​, หลักสูตรปริญญาเอก และ​ ปริญญาใบที่สอง โดยจะเป็นการเรียนในรูปแบบ "บล็อก คอร์ส" เรียนทีละวิชา ช่วงระหว่างเรียน ถ้านักศึกษาไม่สะดวกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือติดภารกิจสามารถเรียนออนไลน์ได้​ โดยค่าเรียนเพียง 96,000 บาท ตลอดหลักสูตร

การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่ 2) มีดังนี้ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (M.B.A.),2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.),3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา (LL.M),4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.),5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ (M.A.),6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (M.Ed.),7. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล (M.Com.Arts) และ 8.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) ปริญญาตรีใบที่ 2

สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง เรียนเสาร์และอาทิตย์ บางหลักสูตรเรียนเสาร์วันเดียว เรียนแบบบล็อก คอร์ส

มีทั้งเรียนออนไลน์และออนไซต์ ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ พร้อมทั้งมีส่วนลดสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และสถาบันในเครือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน จ่ายเพียง 96,000 บาท เท่านั้น

ทั้งนี้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (M.Ed.) และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) ปริญญาตรีใบที่ 2 ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท ไม่มีส่วนลด จบได้ภายใน 2 ปี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (M.Ed.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. จบสาขาการศึกษาจากสถาบันที่ อว.รับรอง 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี โดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) ปริญญาตรีใบที่ 2 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ พัฐชญามาศ อุดหนุน โทรศัพท์ : 0661469645


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport