"บัวขาว" เตรียมรับปริญญากิตติมศักดิ์ใบที่ 4 ที่อาร์แบค

"บัวขาว" บัญชาเมฆ หรือ ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดกำปั้นวัย 40 ปี ล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ให้แก่ บัวขาว บัญชาเมฆ กับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการกีฬา)

สำหรับพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 65 ที่อาร์แบค สปอร์ต อารีน่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยนับเป็นปริญญาบัตรใบที่ 4 ของ บัวขาว บัญชาเมฆ หลังจากก่อนหน้าที่ได้รับไปแล้ว ประกอบด้วย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี 2560, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน “บัวขาว บัญชาเมฆ” หรือ ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ กำลังศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทำวิทยานิพนธ์


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport