เปิดเวทีสัมมนาสุขภาพคนไทยกระตุ้นประชากรเก็บสถิติออกกำลังกาย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน สัมมานาเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรนาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge หรือ CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดล เศรษฐกิจใหม่ ( BCG Model) ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65 โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งนักกีฬา นักวิชาการทางด้านกีฬาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา

ด้านนายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัมนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา และมสุขภาวะที่ดี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน บุคคลกลุ่มพิเศษ ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ให้คนไทยมีสุขภาพดี มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฏ กติกา มากขึ้นด้วยกีฬา จึงตั้งเป้าให้ประชากรทั้งหมดของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายในปี 2570 

"กระทรวงท่องเที่ยวฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( CCC) เป็นโครงการ แฟลตชิป สำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน ซึ่งจุดมุ่งหมายให้ใช้แฟลตฟอร์ม CCC เป็นแพลตฟอร์มกลางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา รวมถึงกิจกรรมทางกายเป็นรายบุคคล โดยสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบการสะสมแคลลอรี่ และขอบคุณทุกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม CCC เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของบุคคลากร หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเห็นควาสำคัญของการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน จนทำให้มีเวทีเสวนาในประเด็นนี้เกิดขึ้น และมั่นใจว่าวิธีการนี้จะทำให้ประชาชนในประเทศหันมาออกกำลังกายมากขึ้น" นายพิพัฒน์ กล่าว 

สำหรับประเด็นในการเสวนานั้นประกอบด้วย สุขภาพดี คือความมั่งคั่งที่ยั่งยืน โดย ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และตามด้วยประชุมพิจารณาระเบียบวาระ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรนาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge หรือ CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดล เศรษฐกิจใหม่ ( BCG Model)  ที่เปิดเวทีให้ผู้ที่เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นการให้แพลตฟอร์ม CCC ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน เป็นต้นที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport