ค.ก.ช. ชง ครม. เสนอไทยเจ้าภาพ3กีฬาโลก, ของบหนุนมวยไทยซอฟต์เพาเวอร์

สุดาวรรณ หวังสุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผย คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ หรือ ค.ก.ช. เห็นชอบ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลก 3 รายการ พร้อมชงของบประมาณส่งเสริม "มวยไทยซอฟต์เพาเวอร์" 1,405 ล้านบาท

 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (ค.ก.ช) ที่มีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลก 3 รายการ ประกอบด้วย 1.การแข่งขันยูธโอลิมปิก 2030,  2.การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025 และ 3.การแข่งขัน ไอเอสเอฟ (ISF) วอลเลย์บอลอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศ โรงเรียนโลก 2026 โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความชอบต่อไป และได้มอบหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2024 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค. 2567 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนให้ได้เรียนรู้กฎ ระเบียบ กติกา และมารยาท ในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 น.ส.สุดาวรรณ เผยอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge: CCC โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้ง มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาผ่านแพลตฟอร์ม CALORIES CREDIT CHALLENGE : CCC

 ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม CALORIES CREDIT CHALLENGE : CCC  เป็น แพลตฟอร์ม ที่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิต โดยเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลให้เป็นระบบนิเวศ (Eco-system) ทางออนไลน์ที่สมบูรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566- 2570) ประชากรทุกภาคส่วนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ที่ประชุมยังรับทราบการส่งเสริมนโยบายซอฟท์เพาเวอร์ (Soft Power) ด้านกีฬาตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริม "มวยไทย ซอฟพาวเวอร์" โดยมีการกำหนดแนวทางการยกระดับมวยไทยไปมวยโลก ในปีงบประมาณ 2567-2568 ซึ่งได้จัดส่งคำของบประมาณสนับสนุนวงเงิน  500 ล้านบาท และ 905 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อมาดำเนินการด้านต่างๆ เช่น การยกระดับค่ายมวย ค่ายมวยไทยพลัส  ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวการพัฒนาครูมวยไทย การแข่งขัน "มวยไทย ทั่วถิ่นไทย" และการจัดทำทัวร์แพ็คเกจมวยไทย เป็นต้น


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport