กกท.ถกคนวงการกีฬาเปิดรับความเห็นปรับแก้พรบ.ควบคุมสารต้องห้าม

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ โฆษกการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66 นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยมี นายแสงชัย ต้นทัพไทย ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัด และนักกีฬา ร่วมสัมมนา ที่ห้อง Pavilion BCD ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เผยว่า การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการปรับปรุงให้พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ มีความสอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) และมาตรฐานสากล รวมทั้งการดำเนินการของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของประทศไทยให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสารต้องห้ามที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operational independence) ตามที่ ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนด มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ประกาศให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (non-compliance) อันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง เศรษฐกิจ และการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาของประเทศ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงผลการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติฯต่อไป

ทั้งนี้ กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) กำหนดให้องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติ (NADO) ต้องเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสารต้องห้ามที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operating independence) ตามที่ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (non-compliance) จากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) อันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง เศรษฐกิจ และการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬา

ของประเทศ  สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้ทำความตกลงร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อดำเนินการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ ให้สอดคล้องกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) และมาตรฐานสากล โดยมีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ ยังมีบทบัญญัติบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) และมาตรฐานสากล และมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของประเทศไทย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport