"Nora Pura"คว้าแชมป์ประกวดมโนราห์กรมพลศึกษา

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ "มโนราห์" ที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง จัดประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ "มโนราห์" ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ และนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ก่อเกิดความรู้ ความรัก ความภูมิใจ ความผูกพันในภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ของตน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา มีภารกิจในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นการแสดงอัตลักษณ์อย่างทรงคุณค่า อันเป็นการดึงดูด ความสนใจให้ประชาชนได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่

สำหรับผลรางวัลการประกวดรายการต่างๆ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทุนส่งเสริม 45,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จ.สงขลา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 20,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม  10,000 บาท ได้แก่  คณะมโนราห์นํ้าเพชรศิลป์ถิ่นพัทลุง จังหวัดพัทลุง, รางวัลการออกพรานดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง, รางวัลท่ารำดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง

รางวัลบทและการร้องกลอนสดดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท  ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง, รางวัลการแต่งกายดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง, รางวัลลูกคู่ดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา

รางวัลความเป็นเอกภาพดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง, รางวัลเครื่องดนตรีประเภทปี่ดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา, รางวัลเครื่องดนตรีประเภทกลองดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา, รางวัลเครื่องดนตรีประเภททับดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport