เคบียูโพลชี้เยาวชนไทยสนใจข่าวกีฬา คาดหวังวงการปลอดคอรัปชั่น

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญนุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินั้น เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของเยาวชนในมิติต่างๆที่มีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย เคบียู สปอร์ต โพล (KBU SPORT POLL) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “เยาวชนกับมิติของความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 8 -11 ส.ค.65 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนทั่วไปทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี จำนวน 1,003 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 694 คน คิดเป็นร้อยละ 69.20 เพศหญิง 309 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.80 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่ที่มีต่อข่าวสารทางการกีฬา กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.11 สนใจระดับมาก รองลงมา ร้อยละ 26.83 สนใจระดับมากที่สุด, ร้อยละ 25.66 สนใจระดับปานกลาง, ร้อยละ 14.27 สนใจระดับน้อย และ ร้อยละ4.13 สนใจระดับน้อยที่สุด ส่วนสื่อหรือช่องทางการติดตามข่าวสารทางการกีฬา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.91 โซเชียลมีเดีย รองลงมา ร้อยละ 28.03 วิทยุโทรทัศน์, ร้อยละ 19.66 เพื่อน/สมาชิกในครอบครัว, ร้อยละ 11.01 วิทยุกระจายเสียง, ร้อยละ 6.29 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ ร้อยละ 2.10 

ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาของวงการกีฬาไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.05 อยากให้รัฐบาลยกระดับขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาเป็นวาระแห่งชาติ รองลงมา ร้อยละ 22.34 อยากให้องค์กรที่รับผิดชอบทางการกีฬาขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม, ร้อยละ 17.53 อยากให้วงการกีฬาปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น, ร้อยละ 15.24 อยากรัฐบาลสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง, ร้อยละ 12.08 อยากให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ,  ร้อยละ 6.12 ประชาชนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ ร้อยละ 2.64

ด้านความคาดหวังที่มีต่อนักกีฬาทีมชาติสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.05  อยากให้นักกีฬาคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ 23.88 อยากให้นักกีฬาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 19.37 อยากให้นักกีฬามีการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 14.97 อยากให้นักกีฬามีระเบียบวินัยปฎิบัติตามกฎ ร้อยละ 11.51 อยากนักกีฬามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ชื่อเสียงและวัฒนธรรม และอื่นๆร้อยละ 4.22

ส่วนความคาดหวังจากภาครัฐสำหรับหารส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.08 สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาให้เพียงพอและต่อเนื่อง รองลงมาร้อยละ 24.83 สนับสนุนการวางรากฐานการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ20.11 สนับสนุนจัดสร้างสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอร้อยละ15.01 สนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับประเทศ ร้อยละ 10.97 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอุปกรณ์การเล่นกีฬาและออกกำลังกายในราคามาย่อมเยาและอื่นๆร้อยละ2.00 

ชนิดกีฬาที่คาดว่าจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.09 วอลเลย์บอลหญิง รองลงมาร้อยละ 25.03 แบดมินตัน, ร้อยละ 22.09 เทควันโด, ร้อยละ13.88 มวยสากล, ร้อยละ 4.38 ตะกร้อ และอื่นๆร้อยละ3.53ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต เผยว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการติดตามข่าวสารทางการกีฬา แต่ที่น่าสนใจเมื่อถามถึงความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้อนที่จะให้รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาเป็นวาระแห่งชาติและมิติเดียวกันเยาวชนยังคาดหวังที่จะให้วงการกีฬาปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย            

อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมจากผลการสำรวจดังกล่าวเป็นที่น่ายินดีที่เยาวชนต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปข้างหน้า และจากการสะท้อนมุมองในมิติต่างๆจากการสำรวจในครั้งนี้หากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาและสังคมไทยไม่มากก็น้อย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport