สสส. เชิญชวน เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ Startup และภาคีเครือข่าย สสส.

ส่งไอเดียและผลงาน “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

ที่มา 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นแหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ บริการ ที่สร้างคุณค่า สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพและช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะอย่างยั่งยืน

การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Startup และภาคี สสส. ที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1. เพื่อค้นหานวัตกร ได้แก่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป และภาคี สสส. ที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

     2. เพื่อบ่มเพาะและเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของผู้เข้าร่วมประกวดด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง

     3. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สามารถนำไปดำเนินการได้จริง และมีแนวทางการต่อยอดขยายผล

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

     • ประเภทที่ 1: มัธยมศึกษาตอนปลาย

     • ประเภทที่ 2: อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

     • ประเภทที่ 3: ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup

     • ประเภทที่ 4: ภาคีเครือข่าย สสส.

ประเภทที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มที่ 2 อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

โจทย์การประกวด 

     “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย”

หัวข้อย่อย (เลือกทำเพียง 1 ข้อ)

     • ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     • ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

     • ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

     • เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

     • เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

     • สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ

     • การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

     • สร้างเสริมสุขภาพจิต และจัดการอารมณ์และความเครียด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

     1. เป็นทีมจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน ทีมละ 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน

     2. ไอเดียที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องสามารถพัฒนาและทดสอบเบื้องต้นได้จริง

     3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

     * ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับเกียรติบัตรและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานทีมละไม่เกิน 10,000 บาท

ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup

โจทย์การประกวด

     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาสการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น

กลุ่มการประกวด

     กลุ่มไอเดียนวัตกรรม : แนวคิดที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริง พัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบ หรือ ทดลอง (Proof of Concept) ได้

กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม (Startup) : มีต้นแบบของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ หรือบริการ ที่มีการใช้จริง หรือออกสู่ตลาดแล้วไม่เกิน 3 ปี และต้องการพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการใช้งาน   

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

     1. เปิดรับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่ต่ำกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

     2. หากเป็นกลุ่ม Startup ต้องอยู่ในระยะก่อตั้งธุรกิจหรือจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้ว ไม่เกิน 3 ปี

     3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

     4. ผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. 

     * ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงาน

ประเภทที่ 4 ภาคีเครือข่าย สสส.

กลุ่มการประกวด

     1.นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

     2.นวัตกรรมกระบวนการ

     3.นวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบ

     4.นวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

     1. ผู้รับทุน ที่เป็นโครงการหลัก หรือรับทุนโครงการย่อย ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

     2. ผู้รับทุนโครงการย่อย ต้องมีชื่อผู้รับผิดชอบโครงการเป็นบุคคลอ้างอิง

     3. โครงการที่ปิดโครงการแล้ว ผลงานที่ส่งยังคงต้องดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง

     4. สามารถจัดทำคลิปนำเสนอผลงานความยาว 3 – 5 นาที ประกอบด้วย ชื่อผลงาน กลุ่มเป้าหมาย จุดเด่นของผลงาน และผลสำเร็จจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยต้องเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น

วิธีการสมัคร

     - เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์หลักฐานประกอบในระบบรับสมัคร ดังนี้

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/student/

          - ระดับบุคคลทั่วไป และ Startup http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/public/

          - ระดับภาคีเครือข่าย สสส. http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/partner/

     - เอกสารแนบ(ถ้ามี) ให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_XXX เช่น เช่น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ภาพประกอบ, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Flowchart, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Pitch Deck, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ แผนการต่อยอดโครงการ เป็นต้น

     - รายละเอียดเอกสารแนบที่เป็นเอกสารกำหนดรูปแบบ .doc หรือ .docx หรือ .pdf 

     - กลุ่มภาคีเครือข่าย สสส. คลิปนำเสนอผลงาน กำหนดให้อยู่ในรูปแบบ .mp4 ขนาดไม่เกิน 500 MB

กติกาการประกวด

     1. ผู้เข้าร่วมทุกประเภทส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการประกวดในโครงการอื่น หรือขอรับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่น

     2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น

     3. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

     4. ห้ามนำผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที ผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้งทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน

     5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 

     6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

     7. สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดย สสส. ขอสำเนาข้อมูลและสิทธิ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้งระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการฯ

*ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการคัดเลือกและตัดสินการประกวด

     1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) 

          รอบที่ 1: การคัดเลือกจากข้อมูลตามใบสมัครและเอกสารประกอบ (Application Selection)

          สสส. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจากข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบ โดยคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 15 - 20 ทีม

          รอบที่ 2: การคัดเลือกในรูปแบบ Pitching ครั้งที่ 1

     ทีมผู้สมัครจะต้องนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ Onsite โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการนำเสนอ 5 นาที และช่วงการตอบข้อซักถาม 5 นาที เพื่อทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ ระดับละ 8 - 10 ทีม

     ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โดยหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แต่ละทีมจะได้รับงบประมาณในการพัฒนาผลงาน จำนวนทีมละ 10,000 บาท

     รอบสุดท้าย: การตัดสินการประกวดในรูปแบบ Pitching ครั้งที่ 2

     ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 ประเภท นำเสนอผลงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาพร้อมบรรยายแนวคิด วิธีดำเนินการต่อคณะกรรมการ โดยนำเสนอ 5 นาที คณะกรรมการ ถาม-ตอบ 5 นาที เพื่อตัดสินหาทีมที่ชนะในประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) 

     2. ประเภทประชาชนทั่วไป 

          รอบที่ 1: การคัดเลือกจากข้อมูลจากใบสมัครและเอกสารประกอบ (Application Selection)

          สสส. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจากข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบ แบ่งออกเป็น

               1) กลุ่มไอเดียนวัตกรรม จำนวนประมาณ 30 ทีม

               2) กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม    จำนวนประมาณ 30 ทีม 

          รอบที่ 2: การคัดเลือกจากการนำเสนอในรูปแบบ Pitching ครั้งที่ 1

     ทีมผู้สมัครจะต้องนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ Onsite โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการนำเสนอ 5 นาที และช่วงการตอบข้อซักถาม 5 นาที ทังนี้ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบในแต่ละกลุ่ม ดังนี้     

     1) กลุ่มไอเดียนวัตกรรม ประมาณ 10 - 15 ทีม

     2) กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม    ประมาณ 10 - 15 ทีม 

     ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามที่กำหนด และแต่ละทีมจะได้รับงบประมาณในการพัฒนาผลงานตามความเหมาะสม โดยกลุ่มไอเดียนวัตกรรม ได้รับงบประมาณทีมละไม่เกิน 70,000 บาท และกลุ่มต้นแบบนวัตกรรม ได้รับงบประมาณทีมละไม่เกิน 150,000 บาท

     รอบสุดท้าย: การตัดสินการประกวดในรูปแบบ Pitching ครั้งที่ 2

     ทีมผู้สมัครจะต้องนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ Onsite โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการนำเสนอ 5 นาที และช่วงการตอบข้อซักถาม 5 นาที เพื่อคัดเลือกหาทีมที่ชนะในแต่กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มไอเดียนวัตกรรม 4 รางวัล และกลุ่มต้นแบบนวัตกรรม 4 รางวัล

     3. ประเภทภาคีเครือข่าย สสส.

          รอบที่ 1: พิจารณาจากเอกสารรายงาน วีดิทัศน์ ข้อมูลผลงาน และหลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งออกตามประเภทของผลงานนวัตกรรม ดังนี้

               1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 3 – 5 ผลงาน

               2. นวัตกรรมกระบวนการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 3 – 5 ผลงาน

               3. นวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 3 – 5 ผลงาน

               4. นวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 3 – 5 ผลงาน 

          รอบตัดสิน: ทีมผู้สมัครนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบ Onsite โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงนำเสนอ 5 นาที และช่วงตอบข้อซักถาม 5 นาที เพื่อหาทีมที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติตามประเภทของผลงานนวัตกรรม ดังนี้

          1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ผลงาน

          2. นวัตกรรมกระบวนการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ผลงาน

          3. นวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ผลงาน

          4. นวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ผลงาน

ประเภทของรางวัล *รางวัลทั้งหมดในการประกวดยึดถือตามคำตัดสินของกรรมการ

     1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          เกียรติบัตรมอบแก่สมาชิกทีมประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคน

     2. ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลชมเชยเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          เกียรติบัตรมอบแก่สมาชิกทีมประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคน

     3. ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup

          3.1 กลุ่มไอเดียนวัตกรรม

          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          3.2 กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม

          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

          รางวัลชมเชย เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)

     4. ประเภทภาคีเครือข่าย สสส.

          โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร 5 รางวัล

กำหนดการประกวด 

     เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2566

     กิจกรรม Open House (Facebook Live)1 กรกฎาคม 2566 

     การคัดเลือกทีมผู้สมัคร  

     - ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (Pitching รอบที่ 1)   12 สิงหาคม 2566 

     - ประเภทประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup (Pitching รอบที่ 1)     10 สิงหาคม 2566 

     - ประเภทภาคี สสส. (พิจารณาเอกสารและจาก VDO)         11 สิงหาคม 2566 

     ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 สิงหาคม 256

     กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ปลายเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

     การตัดสินรอบสุดท้ายโดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการ 29 พฤศจิกายน 2566 

     พิธีประกาศผลและมอบรางวัล     30 พฤศจิกายน 2566 

*ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

https://www.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward

อีเมล [email protected]


ที่มาของภาพ : สสส
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport