สัมนา กมธ.กีฬาวุฒิสภา เตรียมผลักดันสถาบันมวยไทย, หลักสูตรในสถานศึกษาและมรดกโลก

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา" เพื่อขับเคลื่อนกีฬามวยไทย

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา" ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 - 27 พ.ย.65  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของคณะกรรมาธิการในห้วงเวลาที่ผ่านมา

2. ศึกษาแนวทางการดำเนินการส่งเสริมมวยไทยในมิติเพื่อการอนุรักษ์

3. ศึกษาแนวทางส่งเสริมมวยไทยในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับมวยไทยในทุกมิติ

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย กรรมาธิการ คณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านมวยไทย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมมนาในช่วงเช้า เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ 1.การจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ และ 2.การพัฒนาหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์มวยไทยท้องถิ่น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะมีการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสัมมนา เพื่อนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวอีกว่า มิติด้านการอนุรักษ์ จากการพิจารณาศึกษาได้มีข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์มวยไทยท้องถิ่นและส่งเสริมให้มวยไทยได้เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกจึงได้เชิญอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมมาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์มวยไทยอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาจะดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อวงการมวยไทยอันเป็นภูมิปัญญาของชาติต่อไป


ที่มาของภาพ : คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport