3เอ็ม ฉลองครบรอบ 55 ปี มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ฉลองครบรอบ 55 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตอกย้ำพันธะสัญญาในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมยึดมั่นประกอบธุรกิจด้วยหลัก ESG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเดินทางกว่า 5 ทศวรรษในประเทศไทย กับการเติบโต และการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยตลอด 55 ปีที่ผ่านมา 3เอ็ม ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น  ให้ทุกคนใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมุ่งมั่นหล่อหลอมให้ 3เอ็ม เป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย ความเท่าเทียม และทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จุดแข็งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการปลดล็อกพลังและศักยภาพของพนักงาน เพื่อนำความคิดและวิทยาศาสตร์ไปสร้างนิยามใหม่ของความเป็นไปได้ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่

นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน 3เอ็ม ได้นำวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม จาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มธุรกิจผู้บริโภค ทำให้การใช้ชีวิตในทุก ๆ วันของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนก็ตาม จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม อยู่ตลอดเวลา ซึ่งชาว 3เอ็ม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในหลากหลายมิติ”

นอกจากนี้ เรายังมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่า “ลูกค้าคือหัวใจสำคัญ” พนักงานของเราจึงทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงความท้าท้ายที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ คิดเสมือนว่าเราเป็นลูกค้า เพื่อเราจะได้พัฒนานวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าและช่วยแก้ปัญหาให้แก่เขา จุดแข็งนี้ทำให้ 3เอ็ม ก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ และได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่า 60,000 รายการทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทย เราได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม กว่า 20,000 รายการ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภาคธุรกิจ โรงเรียน โรงพยาบาล และในภาคอุตสาหกรรม  อาจกล่าวได้ว่า 3เอ็ม เป็นแบรนด์ที่ได้สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคตลอดมา จากการที่เราได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาขององค์กรในการนำวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

หลัก ESG

นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจ 3เอ็ม ยังยึดหลักในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต ให้ความสำคัญกับหลัก ESG หรือ การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) การพัฒนาสังคม (Social) และธรรมาภิบาล ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) โดย 3เอ็ม ได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากแสงอาทิตย์และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 1,041 ตันต่อปี โดยเราได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 โรงงานของเราได้นำของเสียจากกระบวนการผลิตไปจัดการอย่างเหมาะสมโดยไม่นำไปฝังกลบในพื้นดิน (Zero Landfill) เช่น การนำกลับไปใช้ใหม่ การนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซีเมนต์ เป็นต้น และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ 3เอ็ม ทุกรายการจะต้องสะท้อนถึงพันธะสัญญาด้านความยั่งยืน เช่น       บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือลดการใช้พลาสติก เป็นต้น  

ในด้านการสนับสนุนทางสังคมในประเทศไทย 3เอ็ม ได้ริเริ่มโครงการ 3M Moves กิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้ผู้ร่วมโครงการนำจำนวนก้าวเดินมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่ขาดแคลนในสังคม  เราได้บริจาคเงินเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการใช้พลังหมุนเวียน และบริจาคเงินให้แก่วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง (วิสาหกิจชุมชนระนองฯ) ที่รับซื้อขยะพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และท้องทะเล โดยคนท้องถิ่นรวมทั้งชาวมอร์แกน จะเก็บรวบรวมขยะพลาสติกจากชายฝั่ง ทะเล และบนเกาะต่าง ๆ แล้วนำมาจำหน่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนระนองฯ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อเพื่อการรีไซเคิล  แล้วนำรายได้มามอบให้ชุมชนเพื่อสมทบทุนในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป เราให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่ชุมชนด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และเงินสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น การบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ให้แก่ศูนย์เมอร์ซี่ และการมอบถุงยังชีพร่วมกับมูลนิธิอาเซียน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยเรามีนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาเยาวชนสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาส การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสะเต็มศึกษา (STEM) การจัด Tech Talk เพื่อสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

3เอ็ม ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม 3เอ็ม หรือ Innovation Center (CIC)  เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเข้าเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้ถึงการนำวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม โซลูชัน และผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ต่อความท้าทายต่าง ๆ  และในกลางปี 2565 นี้ เราได้จัดตั้ง 3M Safety and Industrial Park (SI Park) ขึ้น ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ประกอบไปด้วยศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน และศูนย์เทคโนโลยีและฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม (Customer Technical Center with Application Rooms) โดยลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเติบโตที่สมดุล และยั่งยืน    


บุคลากรของ 3เอ็ม นับเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย 3เอ็ม เชื่อมั่นในความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ การเติบโต และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากร นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้ปลูกฝังจิตอาสาให้กับบุคลากร เพื่อนำความความรู้และความเชี่ยวชาญมาสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา 3เอ็ม ยังได้ริเริ่มใช้โมเดล Work Your Way เพื่อสร้างความสมดุล และเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งโมเดลการทำงานรูปแบบใหม่นี้มี 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การทำงานที่ออฟฟิศ (Onsite) การทำงานแบบผสม (Hybrid) และการทำงานแบบทางไกล (Remote) เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาวะดีของบุคลากร ซึ่งพลังจากบุคลากรจะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงสานต่อความมุ่งมั่นในการอยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน

3เอ็ม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาผนวกเป็นเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เราได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม (Good Corporate Citizen) จากการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเรามุ่งมั่นที่จะนำวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์นวัตกรรม โซลูชัน และผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศไทย และสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมไทยต่อไป  


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport