สมาคมสื่อต้านทุจริต จัดงานใหญ่มอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023

ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ได้จัดงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

โดยนายชวน ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ผู้นำ ธรรมาภิบาล” ซึ่งได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้นำประเทศใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส การเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองไทยจำนวนมากยังมีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ข้าราชการระดับสูงเกรงใจนาย ยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้ความเกรงใจจะเป็นสิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติ แต่ต้องไม่เกรงใจ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ผิดต่อคุณธรรม จริยธรรม จึงขอฝากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศต้องตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เปรียบเป็นมะเร็งร้ายกัดกินประเทศไทยมาหลายทศวรรษ ร่วมกันสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่ออนาคตสังคมที่ใสสะอาดสืบไป   

ด้าน ดร.เอก์ เหลืองสะอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และประธานสภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวว่าขอบคุณนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 แนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่สมาคมฯ ก้าวย่างสู่ปีที่สิบสอง และนับเป็นครั้งที่ห้าที่ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นกำลังใจให้กับองค์กร หน่วยงาน บุคคล และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 

สำหรับรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 ประเภทองค์กร ได้แก่ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย  ประเภทสื่อมวลชนได้แก่ สถานทีโทรทัศน์ TNN2 

ส่วนรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ได้แก่  1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจนำสินค้าคุณภาพบริการความสะดวกสบายให้ชุมชนด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ประเทศ ประชาชน และองค์กร

2.บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านทุจริต โดยเปิดช่องทางร้องเรียนหากพบการกระทำเข้าข่ายทุจริตผ่านเว็บไซต์ และอีเมล เป็นต้น

3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความมุ่งมั่นดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านเป็นธรรม 

4.ธนาคารออมสิน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

5.บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ 30 ปีที่ผ่านมามุ่งเน้นการทำงานมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใสตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริต (ป.ป.ช.) องค์กรต้องสะอาดโปร่งใส ไม่มีการทุจริต  

6.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีโทรทัศน์ที่อยู่เคียงข้างประชาชน เป็นสื่อที่จะยกระดับจิตใจของคนไทยให้หวงแหนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านวัฒนธรรม ททบ.5 คือสถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการสื่อสาธารณเพื่อความมั่นคงแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล” ประจำปี2566  มีจำนวน 10 สถาบัน  ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4.มหาวิทยาลัยพะเยา 

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport