GHE ส่องสำรวจกิจกรรมวิ่ง Betong21 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา และผู้จัดงานวิ่งเบตง21 จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องไพลิน โรงแรมเบตงเมอร์ลิน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ผ่านมานางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าโครงการการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้ BCG Modelได้นำเสนอ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ ในเวทีการประชุม "TMPSA Roadshow 2023" ติดปีก เสริมเขี้ยวเล็บ ให้กับงานวิ่งไทย 

จัดโดย คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย และสมาชิก TMPSA ร่วมมากกว่า 30 ราย พบว่า ผู้จัดทุกรายเล็งเห็นความสำคัญของ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ และเห็นคุณค่าในการนำร่างเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปปรับใช้กับการจัดอีเว้นท์วิ่ง ไปพร้อมๆกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ ในช่วงเวลา 14.00 น. ยังมีการจัดประชุมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมและลงพื้นที่ทดลองนำ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม(Calories Credit Challenge:CCC) ภายใต้ BCG Model ในกิจกรรมวิ่ง Betong21 ณ โรงแกรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โดยผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นถึงโอกาสและแนวทางในการนำเกณฑ์ ฯ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ จ.ยะลา โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ประธานชมรมโรงแรมอำเภอเบตง ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับและแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยหน่วยงานที่เข้าร่วมงานเห็นด้วยกับการส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมฯ ไปปรับใช้กับกิจกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ซึ่งการนำเสนอ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมฯ ได้มีการนำเสนอกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความตระหนักรู้เพื่อโลกสีเขียว ซึ่งเป็น 1 ในเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมฯ ร่วมกับกิจกรรม Betong 21 เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้เรื่องการทำกิจกรรมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้จัดที่มีหัวใจสีเขียวจะสร้างความตระหนักรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างนักวิ่งหัวใจสีเขียว ผู้ติดตามหัวใจสีเขียว และคนในชุมชนหัวใจสีเขียว ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport