ทูตการท่องเทียวและทูตการกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ทูตการท่องเที่ยวและกีฬา2022 (MissTourismWorldThailand) ศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง "โครงการจิตอาสาพระราชทาน" ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

ซึ่งสาวๆทูตการท่องเที่ยวและกีฬาปี 2022 ทุกคน ได้รับความรู้แบบเต็มรูปแบบทุกองค์ความรู้ของศูนย์ฝึกฯ ทั้งการแก้ปัญหาตามภูมิสังคม การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต การพึ่งพาตนเอง และศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จำลองเอา 6 ศูนย์การพัฒนาฯ มารวมไว้ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) 

อีกทั้ง ทุกคนได้เข้ามาฝึกปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้และประสบการณ์วันนี้ เพื่อไปประชาสัมพันธ์บอกต่อ ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน และมิตรประเทศที่มีความสนใจ  และผู้ที่สนใจให้กว้างขึ้น ให้ความรู้ คำแนะนำที่สามารถเอาไปปรับใช้กับภูมิสังคม และประเทศนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม เชิญทุกคนมาตามติดภาพกิจกรรมความสนุก พร้อมความรู้อีกมากมาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ

ในระยะเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport