ม.เกษมบัณฑิตชี้ผู้ปกครองปลื้มธนาคารกีฬายกโมเดลจิตอาสาพัฒนากีฬาชาติ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัย โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ได้จัดโครงการธนาคารกีฬาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหรือทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศในอนาคตให้ได้รับโอกาส ด้วยการเข้าร่วมการกิจกรรมการวางรากฐานทักษะทางการกีฬาภายใต้กิจกรรม "ธนาคารกีฬาสัญจร" (KBU Spot Bamk Clinic OnTour) นั้น

ล่าสุดมหาวิทยาลัย ได้ผนึกพลังร่วมกับเครือข่ายทางการกีฬาและอดีตนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจัดกิจกรรมธนาคารกีฬาสัญจรด้วยการเปิดคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไปเนื่องในสัปดาห์วันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.65 ซึ่งพบว่ากิจกรรมดังกล่าว ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และที่น่าสนใจ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปกครองที่มีใจรักกีฬาและเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนลูกหลานให้มีใจรักทางการกีฬาเดินทางมาจากทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวนมาก และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมคณะทำงานได้มีการเชิญผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมประเมินกิจกรรมผ่านแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดและรูปแบบกิจกรรมทุกมิติอยู่ในระดับมากที่สุดพร้อมกับยกให้โครงการธนาคารกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในต้นแบบหรือโมเดลของ "จิตอาสาพัฒนากีฬาชาติ" พร้อมกับเสนอให้จัดโครงการหรือกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของประเทศผ่านกิจกรรมธนาคารกีฬาสัญจร ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาและเปิดคลินิกฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนและสถานศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในทุกครั้ง เมื่อมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกครั้ง"

"และจากนี้ไปเพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความยั่งยืนและต่อเนื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนและเพาะพันธุ์ต้นกล้าทางการกีฬาเพื่อไปรับใช้สังคมและประเทศในอนาคตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะผนึกพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมกีฬาในมิติต่างๆต่อไป"


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport