โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วน(ร้อยละ)  
1. นาง สมลักษณ์ โหลทอง 96,317,395 21.105  
2. นาย วรรคสร โหลทอง 51,576,888 11.301  
3. นาย วิลักษณ์ โหลทอง 51,386,232 11.260  
4. นาย ระวิ โหลทอง 43,227,445 9.472  
5. บริษัท สามารถ มัลติมิเดีย จำกัด 29,150,379 6.388  
6. นาย ศักดิ์ชัย สิริธนากร 15,271,437 3.346  
7. นาย ไพฑูรย์ ชุติมากรกุล 112,426,963 2.723  
8. น.ส. สุภา หงษ์ทอง 8,137,721 1.783  
9. นาย มณฑล นิมากร 7,424,100 1.627  
10. น.ส. สุชาดา เชาวกุล 7,251,505 1.589  
  ผู้ถือหุ้นอื่น 134,195,595 29.406  
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 456,365,660 100.00  
   
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 455,576,361 99.83  
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 789,299 0.17  


 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.