โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มีนาคม 2555

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,370 ราย

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วน(ร้อยละ)  
1. นาง สมลักษณ์ โหลทอง 40,000,000 14.13  
2. นาย ระวิ โหลทอง 32,143,300 11.35  
3. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด 27,213,000 9.61  
4. นาย วรรคสร โหลทอง 24,076,800 8.50  
5. นายวิลักษณ์ โหลทอง 23,693,100 8.37  
6. นาย ไพฑูร ชุติมากรกุล 10,619,629 3.75  
7. น.ส. สุชาดา เชาวกุล 9,137,500 3.23  
8. น.ส. สุภา หงษ์ทอง 7,957,000 2.81  
9. น.ส. ปุณภา นิมากร 6,537,900 2.31  
10. นาย อดิศัย วารินทร์ศิริกุล 3,925,533 1.39  
  ผู้ถือหุ้นอื่น 97,835,930 34.55  
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 283,139,692 100.00  
   
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 282,589,692.00 99.81  
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 550,000.00 0.19  


 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.