บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า สยามกีฬารายวัน นั้นเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ (Sports& Recreation) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย นายระวิ โหลทอง

ซึ่งเดิมทำงานเป็นหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเริ่มจากทุนจด ทะเบียนแรกเริ่ม 500,000 บาท โดยมีนิตยสาร “กีฬาสยาม” เป็น สิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เริ่มพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้น ก็มีการพิมพ์นิตยสารเพิ่มขึ้น และฉบับที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักก็คือ “นิตยสารสตาร์ซ้อคเกอร์” จากนั้นก็ได้มี วิวัฒนาการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับแรกของเมืองไทยคือ “หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน” และมีการคิดค้น ออกสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีหนังสือพิมพ์รายวัน 7 ฉบับ และนิตยสารด้านกีฬาและบันเทิงอีกกว่า 10 ฉบับ นอกเหนือจากงานด้านสิ่งพิมพ์บริษัทยังได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ได้แก่ รายการกีฬาทางโทรทัศน์ และ เป็นผู้รับจัดแข่งขันกีฬาทุกประเภทให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญประกอบด้วย


 ปี 2542

 

1.

2.

3.

  • จำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท วรรคสรโปรโมชั่น จำกัด ทั้งหมด
    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
    ปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน

 ปี 2543

 

1.

2.

3.

ปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินมูลค่า 88.6 ล้านบาท
แต่งตั้งกรรมการมีอำนาจเพิ่ม 1 คนคือ นายวิลักษณ์ โหลทอง

 ปี 2544

 

1.

 

2.

ออกหนังสือพิมพ์สปอร์ตแมน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่ 5 วางจำหน่ายเดือน กันยายน
ได้รับสิทธิ์จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
(ฟุตบอลอาชีพ) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2544-2548)

 ปี 2545

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545
ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,550,000 หน่วย โดยออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10,500,000 หน่วย ราคาหน่วยละ ศูนย์บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท และออกให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 1,050,000 หน่วย ราคาหน่วยละ ศูนย์บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยซื้อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 15 บาท และได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในวันที่ 3 กันยายน 2545

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 105 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 220.5 ล้านบาท


 ปี 2546

 

1.

 

 

2.

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546
มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 167.51 ล้านบาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546
มีมติให้เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่า ที่ตราไว้ 1 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ปี 2547

 

1.

 

 

 

 

 

2.

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 จำนวน 82,850,520 หน่วย โดย 50,000,000 หน่วยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่ม ทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น และอีก 62,850,520 หน่วยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคา 5.5 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 7 ปี

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 50,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 6.10 บาท คิดเป็นเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 305,000,000 บาท

 ปี 2548

 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
มีมติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 โดยให้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 241,698,800 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทเป็นเงิน 19,335,904 บาท

 ปี 2549

 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างผู้บริหารใหม่ดังนี้

โครงสร้างธุรกิจ

•   บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
ดำเนินธุรกิจด้านหนังสือพิมพ์และเว็บไซด์กีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น
ดำเนินธุรกิจด้านรายการทีวีกีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ตบุ๊คส์
ดำเนินธุรกิจด้านนิตยสารและพ็อกเก็ตบุ๊คส์กีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ต ออร์กาไนเซอร์
ดำเนินธุรกิจด้านการจัดอีเว้นท์กีฬา

•   บจ.สยามสปอร์ต มีเดียแมเนจเม้นท์
ดำเนินธุรกิจด้านบริหารสื่อในกลุ่ม

•   บจ.อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์
ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ทีวี อีเว้นต์ ด้านบันเทิง
   โครงสร้างผู้บริหาร มีการปรับเปลี่ยนดังนี้
นายระวิ โหลทอง ประธานที่ปรึกษา
นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานกรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศัย วารินทร์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ
นายวรรคสร โหลทอง รองกรรมการผู้จัดการ

 ปี 2550

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

ดำเนินรายการทีวีดาวเทียมกีฬา 24 ชั่วโมง โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2550 โดยสามารถติดตามรับชมจากจานดาวเทียมสามารถช่อง NBT 19 ชื่อช่องสยามกีฬาทีวี

ดำเนินรายการโต๊ะข่าวโดยสยามกีฬา ทางโทรทัศน์ช่อง 9 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-06.00 น. โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550

ได้เซ็นสัญญาเป็น Media Partner กับคณะกรรมการการจัดการแข่งขันซีเกมส์ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 44,910,000 หน่วย และออกใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานจำนวน 13,000,000 หน่วย

 ปี 2551

 

1.

 

 

 

 2.

 

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (SPORT-W3) ได้รับการอนุมัติให้เข้าซื้อขายได้ในตลาด หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2551 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน 2551


 ปี 2552

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

บริษัทได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกรวมระยะเวลา 5 ปี


มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่บางส่วน โดยมีการโอนย้ายธุรกิจการรับจ้างจัดอีเว้นท์กีฬา จากบริษัท สยามสปอร์ดออร์กาไนเซอร์ จำกัด มาให้บริษัทสยามสปอร์ตมีเดียแมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้างขึ้น สำหรับสยามสปอร์ตออร์กาไนเซอร์ หยุดกิจการไป ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 และรอชำระบัญชี ปี 2553

 

1.

 

 

 

 

 2.

 

บริษัท สยามสปอร์ตเทเลวิชั่น จำกัด ได้จัดตั้งสถานีทีวีดาวเทียมเพิ่มขึ้น 2 ช่องคือ ช่อง ฟุตบอลสยามทีวี ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม เนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศเป็นหลัก และ ช่องสตาร์ซอคเกอร์ทีวี ออกอากาศ วันที่ 1 สิงหาคม เนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศเป็นหลัก

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งสำนักงานภูมิภาคขึ้นประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดส่งนักข่าวไปประจำและ รายงานข่าวฟุตบอลอาชีพและจัดส่งฝ่ายการตลาดไปประจำเพื่อขยายตลาดหนังสือพิมพ์ในต่างจังหวัด


 ปี 2554

 

1.

 

 2.

 

 

 3.

 

 

 

บริษัทได้ย้ายช่องทีวีดาวเทียมทั้ง 3 ช่องไปอยู่บนแพลทฟอร์มของ ทรูวิชั่น

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการจัดตั้งสำนักงานภ๔มิภาคใหม่เป็น 6 แห่ง ประกอบด้วย สงขลา ภูเก็ต เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และบุรีรัมย์

บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ
ไทยแลนด์ลีกจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี (2555-2557)


 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.