มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2563
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Term And Conditions

www.siamsport.co.th/esports  เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับการรับสมัครการแข่งขันกีฬา Esports ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ ก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
เงื่อนไขและข้อกำหนดการสมัครแข่งขัน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดนั้น ผู้สมัครต้องรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง ทางบริษัทจะขอระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง สมัครสมาชิก เพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 


ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของทางบริษัท 
ผู้สมัครจะต้องอนุญาตให้ทางบริษัท ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร เช่น ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลติดต่อ เพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท เช่น การตรวจสอบความเป็นสมาชิก รวมถึงใช้แจ้งข่าวสารต่าง  ๆ 
ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลติดต่อ แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท (“บุคคลอื่น”) เพื่อใช้ในการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือบริการอื่น ๆ ซึ่งผู้สมัครอาจสนใจซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ 


ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อที่ใช้เข้าระบบสมาชิก เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงกฎและกติกาการสมัครแข่งขัน ที่บริษัทกำหนดไว้ (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siamsport.co.th/esports/rules) รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ www.siamsport.co.th/esports ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท่านสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ www.siamsport.co.th ได้ตามข้อมูลหน้า ติดต่อเรา
ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขการรับสมัครและข้อกำหนดต่าง ๆ พร้อมทั้งยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

ฉันเข้าใจและยอมรับ