ประวัติความเป็นมา ของบริษัท   

Thai / English  

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2516 ภายใต้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง" โดยนายระวิ โหลทอง ซึ่งเดิมทำงานเป็นหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเพียง 500,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง (ปัจจุบัน มิได้ประกอบกิจการใดแล้ว) เริ่มดำเนินธุรกิจด้านนิตยสารกีฬาและรับจ้างพิมพ์ทั่วไป โดยมีนิตยสารกีฬาสยาม (เลิกจัดพิมพ์ไปในปี 2516) เป็นสิ่งพิมพ์ฉบับแรก กิจการมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด และมีหนังสือที่ผลิตออกจำหน่ายเพิ่มขึ้นเสมอ ได้แก่ นิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์ (เริ่มพิมพ์ปี 2518), นิตยสารฟุตบอลสยาม (2523) และนิตยสารเอนเตอร์เทน (2524)

เมื่อกิจการขยายมากขึ้น นายระวิ โหลทอง จึงจัดตั้งกิจการในรูปบริษัทจำกัดขึ้นในปี 2525 เพื่อรับโอนการดำเนินกิจการเดิม โดยตั้งบริษัทใหม่คือ "บริษัท สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง จำกัด" โดยมีสิ่งพิมพ์เพิ่มมาอีก 6 ฉบับคือ นิตยสารมวยโลก, หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน, นิตยสารมวยสยาม, นิตยสารมิวสิคเอ็กเพรส, นิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว และนิตยสารเวิล์ดซอกเกอร์ (เลิกจัดพิมพ์ไปในปี 2534)

นอกจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารเหล่านี้ บริษัท สยามสปอร์ตพริ้นติ้งยังรับจ้างพิมพ์งานทุกงานทุกประเภทจากภายนอก รวมทั้งหนังสือพิมพ์ที่ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์อื่น, แผ่นพับ, โปสเตอร์, แบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรระดับสูงมาช่วยในการบริหารของบริษัทในด้านต่างๆ และจัดรูปแบบบัญชีใหม่ให้ถูกต้อง จึงได้จัดตั้ง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพัมธ์ 2533 ด้วยต้นทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

ในช่วงเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท โดยมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท ได้รับโอนเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งใบอณุญาตของหัวหนังสือทั้งหมดจากบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2533 เป็นต้นมา

ในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวกับกีฬาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กิจการรับจ้างพิมพ์เริ่มประสบภาวะขาดทุน เนื่องมาจากกำลังการผลิตล้นตลาดและสภาพการแข่งขันสูงมากทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าเสื่อมราคา, ค่าแรง และค่าวัตถุดิบมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้จากการรับจ้างพิมพ์

นอกจากนี้ บริษัทยังขาดบุคลากรที่ชำนาญในการแสวงหางานรับจ้างพิมพ์ ในต้นปี 2538 บริษัทจึงได้ทำการปรับโครงสร้างบริษัทและบริษัทในเครือใหม่ โดยได้ดำเนินการแยกธุรกิจรับจ้างพิมพ์แต่เพียงอย่างเดียว และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด (ซึ่งนายระวิ โหลทองเป็นผู้ถือหุ้นส่วนในสัดส่วน 45 เปอร์เซนต์ ของทุนจดทะเบียน) เพื่อมิให้เกิดความสับสน

ส่วนบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านกีฬาและสันทนาการเท่านั้น โดยได้รวมบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3 บริษัทเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการได้แก่ จัดทำหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน, นิตยสารกีฬา, นิตยสารท่องเที่ยว และนิตยสารบันเทิง, จัดซื้อลิขสิทธิ์รายการกีฬามาบันทึกเทปวีดีโอเพื่อจัดจำหน่าย, ค้าปลีกสินค้าที่ระลึกนำเข้าจากสโมสรฟุตบอลในต่างประเทศ เป็นต้น


การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน นับจากวันจัดตั้งบริษัท จนถึงวันที่ยื่นขออนุญาตดังต่อไปนี้คือ
2516 จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง เพื่อดำเนินธุรกิจด้านนิตยสารกีฬาและรับจ้างพิมพ์ทั่วไป
2518 เริ่มจัดพิมพ์และจำหน่ายนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์
2523 เริ่มจัดพิมพ์และจำหน่ายนิตยสารฟุตบอลสยาม
2524 เริ่มจัดพิมพ์และจำหน่ายนิตยสารเอนเตอร์เทน
2525 จัดตั้งบริษัท สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง จำกัด เพื่อรับโอนกิจการจากหจก. สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง โดยมีสิ่งพิมพ์เพิ่มอีก 7 ฉบับคือ นิตยสารแค้มปิ้งท่องเที่ยว(2526), นิตยสารมวยโลก(2527), หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน(2527), นิตยสารมวยสยาม(2528), นิตยสารมิวสิคเอกซ์เพรส(2528), นิตยสารมวยทีวี(2534) และนิตยสารเวิล์ดซ้อคเกอร์ (เลิกจัดพิมพ์ในปี 2534)

กุมภาพันธ์ 2533 จัดตั้งบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด ขึ้นเพื่อรับโอนเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งใบอนุญาตของหัวหนังสือทั้งหมดจากบริษัท สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง จำกัด

มิถุนายน 2533 บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตในส่วนของเครื่องจักร

สิงหาคม 2533 บริษัทได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ½ ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5 เพื่อก่อสร้างสำนักงาน โรงพิมพ์ และโกดังเก็บสินค้าในอนาคต

พฤศจิกายน 2535 บริษัทได้ทำการออกหนังสือพิมพ์สตาร์ซ้อคเกอร์รายวัน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่ 2 ของบริษัท โดยมีเนื้อหาและข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลในต่างประเทศโดยเฉพาะ

พฤศจิกายน 2537 บริษัทได้เริ่มทำธุรกิจนำเข้าสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะขยายออกไปเป็นการนำเข้าจากทั่วโลกและขอลิขสิทธิ์เพื่อผลิตในประเทศไทย (ปัจจุบันได้มอบหมายให้บริษัท วรรคสร โปรโมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการ)

ธันวาคม 2537 บริษัทได้ทำการออกหนังสือพิมพ์มวยสยามรายวัน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่ 3 ของบริษัท โดยมีเนื้อหาและข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยไทยโดยเฉพาะ

มกราคม 2538 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจโดยแยกธุรกิจรับจ้างพิมพ์ โดยให้บริษัท สยามสปอร์ตพริ้นติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำธุรกิจรับจ้างพิมพ์แต่เพียงผู้เดียว และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด ในขณะที่บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จะทำธุกิจที่เกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการเท่านั้น

กุมภาพันธ์ 2538 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)" และปรับโครงสร้างทางธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วรรคสร โปรโมชั่น จำกัดและบริษัท สปอร์ตส แอนด์เลเชอร์ โปรโมชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2543 เปิดตัว WEBSITE "http://www.siamsport.co.th"สถานที่ตั้งและสถานที่ติดต่อปัจจุบัน

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd.) ตั้งอยู่ที่เลขที่
66/26-29 หมู่ 12 ซ.รามอินทรา 40 (นวลจันทร์) ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02 508 8000

Website : www.siamsport.co.th

E-mail : webmaster@siamsport.co.th
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.