รับสมัครงาน   

 บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้


 1.  รองบรรณาธิการ

 

2 อัตรา

• เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สมารถทำงานไม่เป็นเวลาได้
• สามารถอ่านข่าว , เขียนข่าวและรายงานข่าวทางโทรทัศน์ได้
• มีความรู้และความสนใจข่าวกีฬาในประเทศ
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    2. บรรณาธิการความงาม (นิตยสาร)

2 อัตรา

• ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง / อายุไม่เกิน 35 ปี
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความงามและแฟชั่น
• มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง

    3. บรรณาธิการแฟชั่น (นิตยสาร)

2 อัตรา

• ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง / ชำนาญภาษาอังกฤษ / อายุไม่เกิน 35 ปี
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานแฟชั่น
• มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น/ แนวโน้มแฟชั่น และความทันสมัย
• มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน


    4. Writer (Senior / Junior)  

2 อัตรา

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2-5 ปี ในงานด้านการเขียน
• มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
• มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและพร้อมร่วมทำงานเป็นทีม

    5. Art Director

1 อัตรา

• ปริญญาตรี/โท ด้าน Graphic Designer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการออกแบบนิตยสาร (หรืองานออกแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) มีความรู้ด้านการผลิต และการทำนิตยสาร
• สามารถใช้ Macintosh OSX และโปรแกรม Page maker , PhotoShop, Illustrator , In Design, Quark Express ได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน พร้อมร่วมทำงานเป็นทีม มีความรู้ภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ รับผิดชอบ

    6. Graphic Designer (Senior / Junior)

3 อัตรา

• ปริญญาตรี/โท ด้าน Graphic Designer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1-4 ปี ด้านการออกแบบนิตยสาร (หรืองานออกแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) มีความรู้ด้านการผลิต และการทำนิตยสาร
• สามารถใช้ Macintosh OSX และโปรแกรม Page maker , PhotoShop, Illustrator , In Design, Quark Express ได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน พร้อมร่วมทำงานเป็นทีม มีความรู้ภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ รับผิดชอบ

    7. Marketing Manager

2 อัตรา

• ชาย/หญิง อายุ 28 – 40 ปี
• วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงาน Marketing Planing, Business Development
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

    8. Marketing  

2 อัตรา

• ชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด, โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงาน Marketing Planing, Business Development
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี ในทุกระดับ
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

    9. Advertising Manager

2 อัตรา

• ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในงานขายสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
• มี Connection ลูกค้า / สนใจใน lifestyle / แฟชั่นและการให้ความบันเทิง
• สามารถสร้างและฝึกทีมงานใหม่ มีระบบบริหารจัดการที่ดี
• มีภาวะผู้นำ / มนุษยสัมพันธ์ และการแก้ปัญหารวมถึงทักษะการเจรจาขั้นสูงและ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

    10. Advertising Supervisor  

2 อัตรา

• ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์ 3 - 4 ปี ในงานขายสื่อนิตยสาร
• ปริญญาตรี สาขาการโฆษณา, การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
• ทักษะภาษาอังกฤษดี ,มีความกระตือรือร้น, มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีรถยนต์ส่วนตัว
• สามารถใช้ MS Office ได้ดี

    11. Advertising Executive

5 อัตรา

• ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในงานขายโฆษณา
• รักงานขาย มีความกระตือรือร้น, มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
• มีรถยนต์ส่วนตัว

    12. Creative  

3 อัตรา

• ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์อย่างน้อย 2 ปี
• สามารถเขียนสคลิป, ควบคุมการตัดต่อได้เป็นอย่างดี และมีความคิดสร้างสรรค์
• มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• มีความขยัน, อดทนพร้อมสู้งานหนักได้ดี

    13. ช่างภาพทีวี  

5 อัตรา

• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
• มีประสบการณ์ในการใช้กล้องวี ดี โอ เป็นอย่างดี
• ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก สามารถทำงานเป็นทีมได้ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
• สามารถทำงานเป็นกะได้

    14. เจ้าหน้าที่ On Air

2 อัตรา

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานด้านสาขาวิทยุโทรทัศนอย่างน้อย 2 ปี
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มัทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างดี
• มีความขยัน,อดทนพร้อมสู้งานหนักได้อย่างดี

    15. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

 

• เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี /โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ / สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม เป็นอย่างดี
• มีความเข้าใจในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี

    16. พนักงานบัญชี

2 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี / ขยัน , มีความรับผิดชอบ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• หากสามารถปิดงบบัญชีและมีใบอนุญาต (แบบ ส.บช) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     17. ช่างซ่อมบำรุง

2 อัตรา

• เพศชาย อายุ 25-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาช่างกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีความขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก

    18.  พนักงานขับรถตู้ /รถนักข่าว

3 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี  
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
• มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
• มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และการดูแลรถยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติ อัตราเงินเดือนที่ต้องการ สำเนาหลักฐานการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 66/26 - 29 หมู่ 12 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230


โทร. 0-2508-8041-3 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.) E-Mail: hrd@siamsport.co.th

*** เอกสารทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ ***
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.