สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Recruitment / Pay Roll) ด่วน***
 - ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - มีความรู้ด้านประกันสังคม/แรงงานสัมพันธ์/สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมเป็นอย่างดี 
 - มีความเข้าใจในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์งานด้านการคิดคำนวณอัตราค่าจ้าง เงินเดือน 
สมัครตำแหน่งนี้
2 . พนักงานบัญชี / การเงิน
- หญิง อายุ 23-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 - มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 - สามารถปิดงบบัญชีและมีใบอนุญาต (แบบ ส.บช) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครตำแหน่งนี้
3 . Web Design / Programmer ด่วน!
 - ชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป 
 - ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, HTML, Flash, VB ได้เป็นอย่างดี
 - สามารถออกแบบเว็ปไซต์ให้มีความสวยงาม น่าเข้าชมได้ 
 - สามารถออกแบบกราฟิก แบรนเนอร์ต่างๆได้ 
 - มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
 - มีตัวอย่างผลงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
สมัครตำแหน่งนี้
4 . Graphic Designer (Senior/Junior)
 - ปริญญาตรี/โท ด้าน Graphic Designer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ประสบการณ์ 1-4 ปีด้านการออกแบบนิตยสาร (หรืองานออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) มีความรู้ด้านการผลิต
 - สามารถใช้ Macintosh OSX และ Page maker, Photoshop, Illustrator, In Design, Quark Express ได้ดี
 - สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน พร้อมร่วมทำงานเป็นทีม มีความรู้ภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ 
สมัครตำแหน่งนี้
5 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลระบบ GPS - วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 - เพศชาย – หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ได้
 - มีความรับผิด ชอบสูง มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 - ถ้ามีความรู้ความชำนาญในเรื่องการควบคุม เส้นทางการเดินรถ กล่องดำ หรือ GPS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครตำแหน่งนี้
6 . ประสานงานกองบรรณาธิการ / ธุรการ
 - ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 - มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานอุตสาหกรรมนิตยสาร หรือที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในด้านการผลิต การทำนิตยสาร และการผลิตเพื่อจำหน่าย
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี และสามารถทำงานนอกเวลาได้
 - สามารถใช้พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ดี
 - สำหรับ Traffic สามารถดูสี แยกสีได้ ถ้าจบเทคโนโลยีการพิมพ์ จะพิจารณา 
สมัครตำแหน่งนี้
7 . ประชาสัมพันธ์/โอเปอร์เรเตอร์
 - หญิง อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - มีบุคลิกภาพและหน้าตาดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ขยัน อดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สมัครตำแหน่งนี้
8 . พิสูจน์อักษร
 - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 - ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั่วไปได้้
สมัครตำแหน่งนี้
9 . พนักงานคีย์ข้อมูล / คอมพิวเตอร์
- ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Illustrator, Flash, Indesignเป็นอย่างดี
 - มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครตำแหน่งนี้
10 . Creative ทีวี
 - ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์อย่างน้อย 1 ปี
 - สามารถเขียนสคลิป, ควบคุมการตัดต่อได้เป็นอย่างดี และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 - มีความขยัน, อดทนพร้อมสู้งานหนักได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้
11 . ช่างภาพ ทีวี
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
 - มีประสบการณ์ในการใช้กล้อง วีดีโอ เป็นอย่างดี
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก สามารถทำงานเป็นทีมได้ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครตำแหน่งนี้
12 . เจ้าหน้าที่ On-Air / บรรณารักษ์ ด่วน!
 - ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในงานด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์อย่างน้อย 1 ปี
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี
 - มีความขยัน, อดทนพร้อมสู้งานหนักได้เป็นอย่างดี
สมัครตำแหน่งนี้
13 . ตัดต่อ ทีวี
- ชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - สามารถใช้โปรแกรม Edius, Adobe premier, Adobe Photoshopและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานเป็นกะได้
 - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั่วไปได้
สมัครตำแหน่งนี้
14 . ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างอาคารสถานที่
- ชาย อายุ 25-30 ปี
 - วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์, ช่างกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 - มีความขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนักสามารถทำงานเป็นกะได้
 
สมัครตำแหน่งนี้
15 . พนักงานขับรถนักข่าว
 - ชาย อายุ 20-35 ปี
 - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 - มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 - มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และการดูแลรถยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
 - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล ได้เป็นอย่างดีสามารถทำงานเป็นกะได้
 - ไม่ดื่มสุรา/ไม่สูบบุหรี่ และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ไม่มีคดีอาญา ยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม
สมัครตำแหน่งนี้
16 . พนักงานรับส่งเอกสาร
- ชาย อายุ 20-35 ปี
 - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 - มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 - มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง 
 - ไม่มีคดีอาญา ยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม
สมัครตำแหน่งนี้
17 . พนักงานขับรถส่งหนังสือ (กระบะแดง)
- เพศชาย อายุ 20-35 ปีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 - มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
 - มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และการดูแลรถยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
 - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี
 - มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ประเภท 
 - ไม่มีคดีอาญา ยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม
 
สมัครตำแหน่งนี้
18 . พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งหนังสือ 7-11 (รายได้ดีมีคอมมิชชั่น)
 - เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ 2 ปีขึ้นไป
 - มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
 - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี
 - มีรถจักรยานยนต์พร้อม พรบ. เป็นของตัวเอง
 - มีสวัสดิการและรายได้ดี เช่น เงินเดือน, ค่าสึกหรอ, ค่าคอมมิชชั่น และประกันอุบัติเหตุ
 - ทำงานวันละ 8 ชม. (เลิกงาน 12.00 น.)
สมัครตำแหน่งนี้
19 . พนักงานจัดห่อหนังสือ
 - ชาย อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาประถม 6 ขึ้นไป
 - ทำงานกะกลางคืนได้
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก
สมัครตำแหน่งนี้
20 . พนักงานเช็คหนังสือรับคืน
 - ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 - วุฒิการศึกษาประถม 6 ขึ้นไป
 - สามารถทำงานเป็นกะได้
 - ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก
สมัครตำแหน่งนี้
21 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ด่วนมาก!

-รับโทรศัพท์ให้รายละเอียดและข้อมูลกับลูกค้า

-ดูแลจัดการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัท

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

(สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครตำแหน่งนี้
22 . เจ้าหน้าที่จัดชื้อ ด่วนมาก!

ดูแลงานเอสารด้านจัดชื้อ

จัดชื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆ

มีความสามารถด้านเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

บุคลิกคล่องแคล่ว

มีประสบการณ์ด้านจัดชื้อ 1-2 ปี

 

สมัครตำแหน่งนี้
23 . คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ด่วนมาก!

คุสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป

-การศึกษา ปวส-ป.ตรี  สาขาคอมพิวเตอร์

อัตราค่าตอบแทน

-10,000-13,000  มีโอที และเงินพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-จัดหน้าหนังสือพิมพ์

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ได้ เช่น อินดีไชน์  โฟโต้ชอป  อีลาส  macxpc

-มีความขยันและมนุษยสัมพันธ์ดี

-สามรถทำงานเป็นกะได้ หรือทำงานกลางคืนได้

 

 

 

สมัครตำแหน่งนี้

INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD.

1 . บรรณาธิการ / รองบรรณาธิการ (Editor / Deputy Editor)
- เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ในการทำนิตยสาร หรืองานในกองบก. ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- มี Leadership Skill แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี, มีทัศนคติที่ดี 
- มีความรู้ด้านภาษาอื่น (ญี่ปุ่น, อังกฤษ หรือเยอรมัน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สมัครตำแหน่งนี้
2 . บรรณาธิการความงาม (Beauty Editor)
- ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง/ชำนาญภาษาอังกฤษ/อายุไม่เกิน 35 ปี 
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3ปี ในงานด้านความงามและแฟชั่น 
- มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง 
- มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น / แนวโน้มแฟชั่น และความทันสมัย 
- มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
สมัครตำแหน่งนี้
3 . บรรณาธิการแฟชั่น (Fashion Editor)
- ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง/ชำนาญภาษาอังกฤษ/อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความงามและแฟชั่น
- มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
- มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น/แนวโน้มแฟชั่น และความทันสมัย
- มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สมัครตำแหน่งนี้
4 . นักเขียน (Writer)
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี ในงานด้านการเขียน
- มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและพร้อมร่วมทำงานเป็นทีม
สมัครตำแหน่งนี้
5 . นักเขียน (Writer) Casaviva
- ปริญญาตรี/โท ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรม จะำได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นนักเขียนที่ชอบการตกแต่งบ้าน Casaviva 
- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี ในงานด้านการเขียน
- มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและพร้อมร่วมทำงานเป็นทีม
สมัครตำแหน่งนี้
6 . Graphic Designer (Senior/Junior)
- ปริญญาตรี/โท ด้าน Graphic Designer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 1-4 ปีด้านการออกแบบนิตยสาร (หรืองานออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) มีความรู้ด้านการผลิต
- สามารถใช้ Macintosh OSX และ Page maker, Photoshop, Illustrator, In Design, Quark Express ได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน พร้อมร่วมทำงานเป็นทีม มีความรู้ภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดีต่องานที่ รับผิดชอบ 
 
สมัครตำแหน่งนี้
7 . Advertising Manager (AE. Manager)
- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง/ชำนาญภาษาอังกฤษ
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในงานขายสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
- มี Connection ลูกค้า/สนใจใน Lifestyle/แฟชั่นและการให้ความบันเทิง
- สามารถสร้างและฝึกทีมงานใหม่ มีระบบบริหารจัดการที่ดี
- มีภาวะผู้นำ/มนุษยสัมพันธ์ และการแก้ปัญหารวมถึงทักษะการเจรจาขั้นสูงและ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 
สมัครตำแหน่งนี้
8 . Advertising Supervisor (AE. Sup) ด่วน!
- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์ 2-4 ปี ในงานขายสื่อนิตยสาร, สื่อ TV
- ปริญญาตรี สาขาการโฆษณา, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะภาษาอังกฤษดี, มีความกระตือรือร้น, มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานมีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถใช้ MS Office ได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้
9 . Advertising Executive (AE.) ด่วน!
- ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์ 2-4 ปี ในงานขายสื่อนิตยสาร, สื่อ TV
- ปริญญาตรี สาขาการโฆษณา, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะภาษาอังกฤษดี, มีความกระตือรือร้น, มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานมีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถใช้ MS Office ได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้
10 . Stylist
- ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
- ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความชื่นชอบในงานแฟชั่น และมี Style เป็นของตนเอง
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการทำ Styling ถ่ายแบบ ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
- อดทน พร้อมสู้งานหนัก สามารถทำ Style เสื้อผ้า หลากหลายแนว
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สมัครตำแหน่งนี้
11 . ประสานงานกองบรรณาธิการ / ธุรการ
- ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานอุตสาหกรรมนิตยสาร หรือที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในด้านการผลิต การทำนิตยสาร และการผลิตเพื่อจำหน่าย 
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
- สามารถใช้พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ดี
- ทำงานนอกเวลาได้
- สำหรับ Traffic สามารถดูสี แยกสีได้ ถ้าจบเทคโนโลยีการพิมพ์ จะพิจารณา 
สมัครตำแหน่งนี้
12 . พนักงานบัญชี / การเงิน
- หญิง อายุ 21-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี ขยัน มีความรับผิดชอบ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- หากสามารถปิดงบบัญชีและมีใบอนุญาต (แบบ ส.บช) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครตำแหน่งนี้
13 . ผู้จัดการบัญชี / การเงิน

- หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปี ขึ้นไป ขยัน มีความรับผิดชอบ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- ปิดงบบัญชีและมีใบอนุญาต (แบบ ส.บช)

สมัครตำแหน่งนี้
14 . เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

- หญิง อายุ 25-28 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีประสบการณ์ในงานเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเกินเวลาทำงานปกติได้
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

สมัครตำแหน่งนี้
15 . Web Design / Programmer

- ชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, HTML, Flash , VB ได้เป็นอย่างดี
- สามารถออกแบบเว็ปไซต์ให้มีความสวยงาม น่าเข้าชมได้
- สามารถออกแบบกราฟิก แบรนเนอร์ต่างๆได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานเร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีตัวอย่างผลงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครตำแหน่งนี้
16 . พิสูจน์อักษร
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั่วไปได้
สมัครตำแหน่งนี้
17 . Producer
- ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Producer หรือควบคุมการผลิตงานรายการโทรทัศน์อย่างน้อย 2 ปี 
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร กล้าตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
- มีความขยัน, อดทนพร้อมสู้งานหนักได้ดี 
สมัครตำแหน่งนี้
18 . Creativeทีวี
- ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถเขียนสคลิป, ควบคุมการตัดต่อได้เป็นอย่างดี และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
- มีความขยัน, อดทนพร้อมสู้งานหนักได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้
19 . ช่างภาพทีวี
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
- มีประสบการณ์ในการใช้กล้อง วีดีโอ เป็นอย่างดี
- ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก สามารถทำงานเป็นทีมได้ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครตำแหน่งนี้
20 . ตัดต่อทีวี
- ชายอายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถใช้โปรแกรม Edius, Adobe premier, Adobe Photoshopและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
- ขยัน อดทน พร้อมสู้งานหนัก สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั่วไปได้
สมัครตำแหน่งนี้
21 . พนักงานรับส่งเอกสาร
- ชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง
- ไม่มีคดีอาญา ยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม 
สมัครตำแหน่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ

1 . นักเขียน (Writer) Casaviva ด่วน!
- ปริญญาตรี/โท ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรม จะำได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นนักเขียนที่ชอบการตกแต่งบ้าน Casaviva 
- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี ในงานด้านการเขียน
- มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและพร้อมร่วมทำงานเป็นทีม
สมัครตำแหน่งนี้

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

เนื่องจาก บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ ที่ต้องการรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานในแผนกของท่าน
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย (หรือเทียบเท่า) เท่านั้น
 • ต้องให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่จะขอฝึกงาน
 • นักศึกษาต้องทำ Resume แนะนำตัวพร้อมเล่าประวัติส่วนตัวของคุณ และเหตุผลที่อยากจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ
 • ระบุตำแหน่ง ที่ต้องการฝึก มีดังนี้ (บก.ต่างประเทศ, บก.ส่วนกลาง, บก.สยามดารา, ช่างภาพ, แปลข่าว, IT., วิทยุและโทรทัศน์, บก.Ray, บก.SCawaii, บก.Casaviva)
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้
  - สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  - สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  - รูปถ่าย (ปัจจุบัน) 2 ใบ
 • ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอฝึกงาน ได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  66/26-29 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-5088041-3
 • ทางบริษัทฯ จะพิจารณาตอบรับนักศึกษาเพื่อมาฝึกงานกับบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
  (ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ ถูกต้อง จึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา)
 • เมื่อบริษัทฯ ตอบรับให้นักศึกษาฝึกงานเข้ารับการฝึก นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสัมภาษณ์เบื้องต้นกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรับนักศึกษาฝึกงานในจำนวนที่จำกัด บริษัทฯ จึงพิจารณาผู้ที่มาติดต่อ และมีเอกสารครบถ้วนก่อน เท่านั้น

ข้อแนะนำในการสมัครงาน

1. การกรอกใบสมัคร
 • กรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกรายการเท่าที่จะทำได้ ข้อความใดไม่มีหรือไม่ทราบ ให้ว่างไว้ หรือ ใช้เครื่องหมายขีดคั่น -
 • หากมีข้อสงสัยใดๆในการกรอกข้อความลงในใบสมัคร ให้สอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ (กรณีมากรอกใบสมัครที่บริษัท)
  ในกรณีที่ผู้สมัครทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องกรอกข้อความลงไปในแบบที่กำหนดไว้และตนเองก็ทราบข้อความที่จะต้องกรอกลงไปดีอยู่แล้ว แต่ละเว้นไม่กรอกข้อความนั้นลง ทำให้บริษัทเข้าใจผิดพลาดไปจากความเป็นจริง บริษัทจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาที่จะไม่แจ้งข้อความที่ เป็นจริงให้บริษัท ทราบบริษัทอาจจะงดพิจารณาการสมัครนั้นได้
 • ในกรณีย้ายที่อยู่ ให้มาแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางบริษัท เพื่อสะดวกในการติดต่อ
2. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์งาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาใบสุทธิหรือใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรต่างๆ
 • สำหรับผู้สมัครชาย ต้องนำหลักฐานการพ้นภาระทางทหารมาแสดงด้วย
 • สำเนาใบรับรองจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานคนค้ำประกัน
 • หลักฐานอื่นๆ
* กรณีเตรียมไฟล์รูปมา กรุณาทำการอัพโหลดรูปก่อนทำการส่งใบสมัครงาน